Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Medisinsk statistikk

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor/integrert master

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Overordna mål:

Medisinsk statistikk er eit fag som skal gi innføring i moderne statistiske metodar i medisinsk forsking. Faget omfattar bruk av matematikk for å skildre uvisse i målingar og modellere røynda. Faget si overordna målsetting er å oppnå kunnskap om kva rolle uvisse har i medisinsk forsking, og kor leis slik uvisse kan handterast. Metodegrunnlaget er svært viktig for å kunne fortolke resultat frå dei fleste slag av medisinsk forsking. Kurset fokuserer på metodegrunnlaget for randomiserte kliniske forsøk.

Innhald:

Kurset skal gi studenten kunnskap om:

Deskriptiv statistikk, enkel sannsynlighetsregning, diagnostiske testar, fundamentale fordelingar, viktige metodiske omgrep/størrelsar, hypotesetesting, estimering med konfidesintervall, fundamentale testprosedyrar, korrelasjon, regresjonsmetodar, overlevingsanalyse og prinsipp for analyse av randomiserte kliniske forsøk.

Læringsutbyte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studentane kunne gjere greie for

 • sannsynlighetsteori
 • deskriptiv statistikk
 • diagnostiske testar
 • fundamentale fordelingar
 • viktige metodiske omgrep/størrelsar
 • estimering og hypotesetesting for samanlikning av to grupper
 • korrelasjon og regresjonsmetodar
 • overlevingsanalyse
 • grunnleggande metodar for analyse av randomiserte kliniske forsøk

Ferdigheiter

Etter fullført emne skal studentane kunne

 • beskrive ei samling observasjonar
 • rekne ut P-verdiar og konfidensintervall og tolke desse i enkle standardsituasjonar
 • kunne utføre statistisk analyse på eit medisinsk talmateriale
 • forstå grunnleggande prinsipp for og analyser av randomiserte kliniske forsøk

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentane

 • vere i stand til kritisk å vurdere statistikkbruk i medisinsk litteratur, spesielt frå randomserte kliniske studiar

 

Tilrådde forkunnskapar

Matematikk R2 eller tilsvarande

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga er basert på 28 undervisningstimer med variert innhald og 8 timar grupperettleiing knytt til individuelle innleverings oppgåver.

Studentane skal møte forberedt til undervisningstimane som innehelder korte førelesningar. Studentane skal også arbeide med oppgåver i undervisingstimene i kurset. Det blir gitt to sett med heimeoppgåver som det skal arbeidas med i grupper med rettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk mappe med to innleveringsoppgåver og en MCQ-test

Vurderingsformer

Obligatorisk mappe med to innleveringsoppgåver og en MCQ-test

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Fagleg overlapp

Fullt overlapp med MEDOD2 (5 stp).

Litteraturliste

¿Medical Statistics; A Textbook for the Health Sciences¿, Fourth Edition 2007, av Michael J. Campbell, David Machin, Stephen J. Walters. , utgiver John Wiley & Sons, Ltd

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

e-post: studie@igs.uib.no

tel: 55586100

Emneansvarleg:www.uib.no/en/persons/Rolv.Terje.Lie

Rolv Terje Lie

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Trekkfrist
  01.02.2019
 • Vurderingsordning: Mappeevaluering