Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Medisinsk statistikk

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMEDSTA
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor/integrert master

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Overordna mål:

Medisinsk statistikk er eit fag som skal gi innføring i moderne statistiske metodar i medisinsk forsking. Faget omfattar bruk av matematikk for å skildre uvisse i målingar og modellere røynda. Faget si overordna målsetting er å oppnå kunnskap om kva rolle uvisse har i medisinsk forsking, og kor leis slik uvisse kan handterast. Metodegrunnlaget er svært viktig for å kunne fortolke resultat frå dei fleste slag av medisinsk forsking. Kurset fokuserer på metodegrunnlaget for randomiserte kliniske forsøk.

Innhald:

Kurset skal gi studenten kunnskap om:

Deskriptiv statistikk, enkel sannsynlighetsregning, diagnostiske testar, fundamentale fordelingar, viktige metodiske omgrep/størrelsar, hypotesetesting, estimering med konfidesintervall, fundamentale testprosedyrar, korrelasjon, regresjonsmetodar, overlevingsanalyse og prinsipp for analyse av randomiserte kliniske forsøk.

Læringsutbyte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studentane kunne gjere greie for:

 • sannsynlighetsteori
 • deskriptiv statistikk
 • diagnostiske testar
 • fundamentale fordelingar
 • viktige metodiske omgrep/størrelsar
 • estimering og hypotesetesting for samanlikning av to grupper
 • korrelasjon og regresjonsmetodar
 • overlevingsanalyse
 • grunnleggande metodar for analyse av randomiserte kliniske forsøk

Ferdigheiter

Etter fullført emne skal studentane kunne:

 • beskrive ei samling observasjonar
 • rekne ut P-verdiar og konfidensintervall og tolke desse i enkle standardsituasjonar
 • kunne utføre statistisk analyse på eit medisinsk talmateriale
 • forstå grunnleggande prinsipp for og analyser av randomiserte kliniske forsøk

Generell kompetanse

 • Etter fullført emne skal studentane vere i stand til kritisk å vurdere statistikkbruk i medisinsk litteratur, spesielt frå randomserte kliniske studiar

Tilrådde forkunnskapar

Matematikk R2 eller tilsvarande

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga er basert på 28 undervisningstimer med variert innhald og 8 timar grupperettleiing knytt til individuelle innleverings oppgåver.

Studentane skal møte forberedt til undervisningstimane som innehelder korte førelesningar. Studentane skal også arbeide med oppgåver i undervisingstimene i kurset. Det blir gitt to sett med heimeoppgåver som det skal arbeidas med i grupper med rettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk mappe med to innleveringsoppgåver og ein MCQ-test

Vurderingsformer

Obligatorisk mappe med to innleveringsoppgåver og ein MCQ-test

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Fagleg overlapp

Fullt overlapp med MEDOD2 (5 stp).

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

e-post: studie@igs.uib.no

Emneansvarleg:www.uib.no/en/persons/Rolv.Terje.Liewww.uib.no/en/persons/Rolv.Terje.Lie

Rolv Terje Lie og Miriam Gjerdevik