Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Midtveisevaluering ph.d. K1

Hovedinnhold

Kursomtale

Kursinnhald

Retningsliner

Midtvegsevaluering er innført for alle ph.d.- kandidatar som er teke opp frå og med haustsemesteret 2009 og skal gjennomførast innan 2/3 av ph.d.-perioden. Ved godkjend midtvegsevaluering får kandidaten 1 studiepoeng.

Hovudrettleiar er ansvarleg for å finne to medlemmer til ein evalueringskomité som skal vurdere midtvegsevalueringa. Komitémedlemmane bør vere vitskapleg tilsett ved UiB, og minst ein av dei må vere det. Vidare bør komitémedlemmane ha kjennskap til kandidaten sitt fagområde. Alle kandidatane skal ha varsel om dato og komitésamansetjing minimum 2 månader på førehand.

Rapport

Seinast ei veke før evalueringa leverer kandidaten ein kort skriftleg rapport der det skal gjerast greie for progresjon og status for:

- Vitskapleg aktivitet og resultat

- Publikasjonar

- Opplæringsdelen

- Plan for gjennomføring og planlagt tidspunkt for innlevering

- Eventuelle problem/kommentarar

Rapporten skal vere på minimum 2 sider. Prosjektskisse, eventuelle manuskript og publiserte artiklar blir lagt ved.


Kandidaten må også sende inn et abstract som vil publiseres i "Kalender" på våre hjemmesider. Send dette inn sammen med rapporten. Abstractet skal være på ca 2-4 korte avsnitt, og kan skrives på enten norsk eller engelsk, eventuelt begge språk dersom det er ønskelig.

Presentasjon

Kandidatane held ein presentasjon på minimum 15 minutt med status for sitt doktorgradsarbeid for komiteen, med påfølgjande diskusjon (ca 10 min.) Presentasjonen bør haldast på engelsk. Hovudrettleiar skal vere til stade. Andre rettleiarar bør òg vere til stade i den grad det er mogleg. Etter presentasjonen fyller komiteen ut og signerer eit eige evalueringsskjema og dessutan protokoll for godkjend midtvegsevaluering. Komiteen kan òg be om eit privat møte med kandidat og rettleiar etter den opne diskusjonen viss ønskeleg.

Læringsutbyte

I vitskapen er det vitalt at ein kandidat kan presentere sitt eige prosjekt på ein overtydande måte. Sidan evalueringa har struktur som ein vitskapleg revisjon, vil tilbakemelding frå komiteen gje kandidaten ny kunnskap knytt til:

1. Kvaliteten på presentasjonen.

2. Korleis handtera kritikk relatert til prosjektet.

3. Status for prosjektet jamfør prosjektplanen.

Dette vil til saman gje kandidaten meir innsikt i hans/hennar eige prosjekt.

Studiepoeng

1 studiepoeng

Formelle krav

Påmelding og -fristar

Påmelding gjennom StudentWeb (http://studentweb.uib.no) innan 1.februar / 1.september

Inngår i opplæringsdel

Obligatorisk for alle kandidatar i forskarutdanninga som får si hovudrettleiing ved Klinisk institutt 1.

Fagleg overlapp

Ein kandidat kan berre ha ein kode for midtveisevaluering i sin opplæringsdel, og gjennomfører evalueringa normalt ved det instituttet der han/ho får sin hovudrettleiing.

Kven kan delta

Alle kandidater tatt opp i ph.d.-programmet etter 1. august 2009 skal gjennomføre midtveisevaluering. For kandidater tilknyttet klinisk institutt 1, er emnekoden for midtveisevalueringen MEK1900

Utfyllande informasjon

Kontaktinformasjon

For meir informasjon, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no

Fagleg ansvar

Professor Odd Helge Gilja

Kontakt

Eksamensinformasjon