Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Samfunnsvitskapleg metode

Undervisningssemester

Haust og vår 

Mål og innhald

Studentane skal gjennom kurset tileigne seg grunnleggjande kunnskap og øving innan samfunnsvitskapleg metode. Siktemålet er å gi studentane forståing for vitskaplege arbeidsmåtar som grunnlag for vidare arbeid med faget, samt å gi dei innsikt i konkrete forskingsteknikkar og korleis desse blir nytta i praksis.

Kurset gir ei generell innføring i samfunnsvitskaplege metodar, med vekt på ulike opplegg for innsamling og analyse av forskjellige typar data. I kurset vert m.a. casestudiar, komparativ metode, regresjonsanalyse og innhaldsanalyse, gjennomgått.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten kan

 • gjere greie for etiske problemstillingar i samfunnsvitskapeleg forsking
 • definere grunnleggjande omgrep i samfunnsvitskapeleg metode
 • gjere greie for ulike typar kjelder og data
 • gjere greie for eksperimentelle metodar, komparativ metode og case-studiar

Ferdigheiter
Studenten kan

 • innarbeide etiske problemstillingar i eigne arbeid innanfor samfunnsvitskaplege disiplinar
 • organisere og presentere ulike datatypar for analysar
 • diskutere og grunngje metodeval ut frå ulike problemstillingar
 • gjennomføre kvalitative intervju, kvalitative tekstanalysar, tabellanalyse, korrelasjonsanalyse og regresjonsanalyse
 • skrive rapportar frå vitskapelege undersøkingar

Generell kompetanse
Studenten kan

 • evaluere og kritisere samfunnsvitskapelege analysar
 • skrive faglege tekstar basert på prinsippa for akademisk skriving og god kjeldebruk

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, seminar, kollokviegrupper og laboratoriearbeid i PC-stover.

Talet på førelesingstimar: rundt 36

Talet på seminar/kollokvietimar: 20-24

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innlevering av fire øvingsoppgåver, to i kvalitative og to i kvantitative metodar. Oppgåvene er obligatoriske og skal være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen i emnet.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig i det aktuelle eksamenssemesteret samt dei to påfølgande eksamenssemestra.

Vurderingsformer

Seks timers skriftleg eksamen.

Oppdatert: Vurderingsform endra frå skuleeksamen til 24 timars heimeeksamen våren 2020 som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust og vår

Institutt

Emnet er eit samarbeid mellom Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, Institutt for samanliknande politikk og Sosiologisk institutt.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  24.02.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  10.02.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  27.05.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  13.05.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Varigheit
  24 timer
  Oppgave utleveres
  27.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.05.2020, 09:00
  Trekkfrist
  14.05.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen