Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Samfunnsvitskapleg metode

Undervisningssemester

Haust og vår 

Mål og innhald

Studentane skal gjennom kurset tileigne seg grunnleggjande kunnskap og øving innan samfunnsvitskapleg metode. Siktemålet er å gi studentane forståing for vitskaplege arbeidsmåtar som grunnlag for vidare arbeid med faget, samt å gi dei innsikt i konkrete forskingsteknikkar og korleis desse blir nytta i praksis.

Kurset gir ei generell innføring i samfunnsvitskaplege metodar, med vekt på ulike opplegg for innsamling og analyse av forskjellige typar data. I kurset vert m.a. casestudiar, komparativ metode, regresjonsanalyse og innhaldsanalyse, gjennomgått.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten kan

 • gjere greie for etiske problemstillingar i samfunnsvitskapeleg forsking
 • definere grunnleggjande omgrep i samfunnsvitskapeleg metode
 • gjere greie for ulike typar kjelder og data
 • gjere greie for eksperimentelle metodar, komparativ metode og case-studiar

Ferdigheiter
Studenten kan

 • innarbeide etiske problemstillingar i eigne arbeid innanfor samfunnsvitskaplege disiplinar
 • organisere og presentere ulike datatypar for analysar
 • diskutere og grunngje metodeval ut frå ulike problemstillingar
 • gjennomføre kvalitative intervju, kvalitative tekstanalysar, tabellanalyse, korrelasjonsanalyse og regresjonsanalyse
 • skrive rapportar frå vitskapelege undersøkingar

Generell kompetanse
Studenten kan

 • evaluere og kritisere samfunnsvitskapelege analysar
 • skrive faglege tekstar basert på prinsippa for akademisk skriving og god kjeldebruk

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, seminar, kollokviegrupper og laboratoriearbeid i PC-stover.

Talet på førelesingstimar: rundt 36

Talet på seminar/kollokvietimar: 20-24

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innlevering av fire øvingsoppgåver, to i kvalitative og to i kvantitative metodar. Oppgåvene er obligatoriske og skal være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen i emnet.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig i det aktuelle eksamenssemesteret samt dei to påfølgande eksamenssemestra.

Vurderingsformer

Seks timers skriftleg eksamen.

Oppdatert: Vurderingsform endra frå skuleeksamen til 24 timars heimeeksamen våren 2020 som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust og vår

Institutt

Emnet er eit samarbeid mellom Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, Institutt for samanliknande politikk og Sosiologisk institutt.

Eksamensinformasjon

 • Skriftlig eksamen vil ikke foregå på campus våren 2020. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  24.02.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  10.02.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Varigheit
  24 timer
  Oppgave utleveres
  27.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.05.2020, 09:00
  Trekkfrist
  14.05.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen