Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Mediebruk: Teori og metode

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Bruk av forskjellige medier til informasjon, kommunikasjon og underhaldning er ein del av kvardagslivet for dei fleste menneske. Dette emnet tar opp forholdet mellom mediene og brukarane, og går inn på kva mediebruk betyr for politisk og kulturell meiningsdanning og for folk sitt dagligliv. Emnet introduserer sentrale teoriar om korleis folk bruker mediene, kva dei får ut av den bruken, og korleis menneske kan bli påverka av medier. Dette vert knytt opp mot undersøkingar frå historisk og samtidig mediebruks- og publikumsforsking. Emnet gjer kritiske perspektiv på debattar om mediepåverknad, medienes rolle i politisk og kulturell meiningsdanning, og ulike sosiale grupper sin mediebruk.

Emnet gir innføring i sentrale kvalitative og kvantitative metodar som vert nytta på dette feltet. Undervisning i metode legg vekt på praktiske øvingar og studentaktive læringsformer.

Målet er å gi studentane ei oversikt over - og forståing av - teoriar og metodar for analyse av mediebruk og media sitt publikum.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har grunnleggjande kunnskap om sentrale teoriar og forskingstradisjonar i mediebruksforskinga
 • har grunnleggjande kunnskap om mediebruk, mediepåverknad og forholdet mellom publikum og medieinnhald
 • har grunnleggjande kunnskap om sentrale kvalitative og kvantitative metodar som vert nytta i mediebruksforskinga

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan planlegge og utføre ei avgrensa datainnsamling om mediebruk ved å nytte kvalitative metodar
 • kan analysere ei avgrensa problemstilling om mediebruk ved å nytte enkle kvantitative analysemetodar

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan nytte teori og metode i diskusjon av problemstillingar og tema knytt til mediebruk

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Byggjer på MEVIX100. Studentar som ikkje har MEVIX100 bør setje seg inn i grunnleggjande omgrep og teoriar om kommunikasjonsprosessen før semesterstart.

Studiepoengsreduksjon

Emnet overlappar 15 studiepoeng med det gamle medievitskap grunnfag (MEVIG).

Krav til studierett

Ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar, seminar og praktisk metodeopplæring som til dømes lab. Seminaret er retta inn mot løysing av øvingsoppgåver med utgangspunkt i pensum.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • To metodeoppgåver knytt til undervisning i kvalitativ og kvantitativ metode. Oppmøte på praktisk metodeopplæring og levering av oppgåvene er obligatorisk. Kvalitative metodeoppgåver med omfang ca. 3500 ord vert normalt skrivne i grupper. Kvantitative metodeoppgåver kan ta form av fleire innleveringer knytt til arbeid i lab.
 • Oppmøte på seminar (80%) og levering av øvingsoppgåver i tilknyting til seminar er også obligatorisk.

Obligatoriske arbeidskrav har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

Seks timars skriftleg skuleeksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Førehandsgodkjend ordliste er tillate på eksamen

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB. 

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet. 

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  28.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  14.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted