Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Visuelle media- bacheloroppgåve

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Målet med dette fordjupingsemnet er å styrka studentane sin kunnskap om estetikken i visuelle tekstar, og å utvikla evna til å nytta sentrale teoriar og analytiske perspektiv på tekstar som for eksempel klassisk og nyare Hollywoodfilm, europeisk film, alternativ eller ikkje-vestlig film, kunst- og dokumentarfilm, kontemporære tv-seriar, og dataspel. Det blir og lagt vekt på å knyta estetikken i tekstane til dei institusjonelle, teknologiske og produksjonsmessige rammevilkåra, og å sette tekstane inn i ein kulturhistorisk samanheng.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om visuelle tekstar si historie og estetikk
 • har kunnskap om utvalde visuelle medium og sjangrar, slik som til dømes dokumentarfilm, TV-seriar eller dataspel

Ferdigheiter

Studenten

 • kan gjera kritisk vurdering av fagstoff og kjelder for å belysa medie-estetiske problemstillingar
 • kan reflektera over samanhengen mellom visuelle tekstar sin estetikk og deira institusjonelle, teknologiske og produksjonsmessige rammevilkår
 • kan ta del i faglege diskusjonar gjennom munnlege presentasjonar og skriftlege framstillingar

Generell kompetanse

Studenten

 • kan ta i bruk sentral teoretisk kunnskap i analyse av visuelle tekstar, og framstilla dette i eit sjølvstendig skriftleg arbeid
 • kan bruka bibliotek, databasar og andre informasjonskjelder for å finna relevant informasjon i tilknyting til eit prosjekt og for å halda seg fagleg oppdatert

Krav til forkunnskapar

Ingen, men kurset byggjer vidare på MEVI101 - MEVI104, fyrst og fremst MEVI103

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Emnet er reservert for studentar med studierett på bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, ca. 16-20 timar, og seminar, ca. 16 timar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjend seminaroppgåve og -deltaking. Godkjent pensumtest. Godkjende arbeidskrav har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

Bacheloroppgåve, med eit omfang på omkring 8000 ord, under rettleiing.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert kvart 3. år

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@media.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  10.05.2019, 10:00
  Trekkfrist
  22.04.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen