Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Medieteknologi og samfunn

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Målet med kurset er å tilby ein teoretisk spesialisering i tilhøve til medier, kommunikasjonsteknologiar, kultur og samfunn. Kurset handlar mindre om medieinnhald, men om deira form og mening i seg sjølv, og korleis dette kan sjåast frå ulike medievitskaplege tradisjonar. Målet er å skape teoretisk og praktisk forståing av korleis sosiale og kulturelle samanhenger påverkar medier si form og utvekling, og korleis medie- og kommunikasjonsteknologier i seg sjølv påverkar kulturelle og sosiale formar. 

Organiseringa av kurset er to-delt: 1) Ei forelesningsrekkje tek for seg sentrale teoriar og perspektiv på den historiske og samtidige utviklinga av medieteknologier i deira sosiale og kulturelle kontekst. 2) Arbeidsverkstader der vi tek sikte på å knytte teoretiske innsiktar til fenomener frå vår samtidige mediekultur, gjennom praksis-baserte oppgåver. 

Kvart semester er det ulike fenomen ved vår samtidige mediekultur som står i sentrum. Hausten 2021 vil det være hovudfokus på kjønn og digital kultur.

Læringsutbyte

For å fullføre kurset må studenten ha oppnådd følgjande læringsutbyte i form av kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om tilhøvet mellom medier, kommunikasjonsteknologiar, kultur og samfunn.  
 • Har kunnskap om sentral medie- og kommunikasjonsteori knytta til tilhøvet teknologi, kultur og samfunn. 

Studenten

 • kan drøfte tilhøvet mellom medieteknologi og samfunn i eit historisk perspektiv. 
 • kan gjere greie for sentrale teoriar og perspektiv vedrørande utviklinga av moderne medier og korleis nye teknologiar skapar nye former for interaksjon og kommunikasjon. 
 • kan analysera medieteknologiars relevans for utviklinga av moderne samfunns- og kulturformar. 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke sentrale teoretiske perspektiv for å forklare og forstå medie- og samfunnsutviklinga, og kan presentera desse i skriftleg form.  

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Kurset byggjer på MEVI101 - MEVI104.

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Kurset er ope for studenter ved Universitetet i Bergen 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesningar, ca. 16 timer, og arbeidsverkstader, ca. 18 timer.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende arbeidskrav i forkant av arbeidsverksad tilsvarende ca. 3-5 skriftlege innleveringar. Godkjende arbeidskrav har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4-dagars heimeeksamen, ca. 4500 ord. 

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB. 

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har det administrative ansvaret for emnet. 

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  07.03.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  11.03.2022, 10:00
  Trekkfrist
  21.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen