Hjem
Utdanning
Masteremne

Medieestetikk

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet har fokus på medienes form og uttrykk, og deira kulturhistoriske kontekst. Med utgangspunkt i dei humanvitskaplege områda av medievitskapen, gjev emnet grunnlag for teoretisk refleksjon og analytisk handtering av til dømes film, tv, fotografi, dataspill. Tydinga av teknologiske og produksjonsmessige tilhøve for medietekstenes utforming og funksjoner er sentralt innafor temaet. Kva medieformer og teoretisk-analytiske tradisjonar som vert lagt vekt på kan variera.

Denne iterasjonen av kurset handlar om transmedieverder i teori og praksis. Førelesningane fokuserer på ulike medieformer og sjangrar, inkludert TV, film, digitale spill og teikneseriar, og korleis kvar og ein kan medverke til utforming og utvikling av ei transmedial verd. Saman med ei teoretisk forståing av funksjonen til ulike medier i ein transmedial kontekst, skal studentane utforme sine eigne transmediale verder og dermed utvide sine ferdigheiter i innhaldsutvikling, forteljingar og design.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskapar om utvalde teoretiske og analytiske tradisjonar som er sentrale for forståinga av medienes form og innhald.
 • har kunnskap om korleis medienes form og innhald heng saman med bestemte kulturhistoriske, teknologiske og produksjonsmessige vilkår.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan samanlikne, vurdere og diskutere viktige kjenneteikn ved ulike analytiske tradisjonar.
 • kan anvende teoretiske innsikter og omgrep i analysar av medieuttrykk og mediesjangrar.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i medievitskap, medier og kommunikasjon eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

MEVI103 og MEVI223

Krav til studierett

Emnet er reservert for studentar på masterprogrammet i medier og kommunikasjon. Studentar ved andre masterprogram kan ta emnet etter søknad.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar, seminar og individuell rettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Presentasjon av oppgåvetema med framlegging på seminar. Sjå eigne retningslinjer ved starten av semesteret.

Obligatorisk frammøte på seminar og andre særskilde aktivitetar som fastsett av emneansvarleg.

Godkjende arbeidskrav gyldige berre i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

Rettleia emneoppgåve, omfang om lag 7000 ord.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Vurdering berre i undervisningssemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert kvart 3.år

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@media.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Emneoppgåve

  Innleveringsfrist
  02.12.2019, 10:00
  Trekkfrist
  11.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen