Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Webutvikling

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

20 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Emnet er todelt:

Modul 1 gir ei teoretisk og praktisk innføring i visuell kommunikasjon for digitale flater.

Modul 2 gjev innføring i brukarsideprogrammering og i aktuelle teknologiar og standardar for programmering av dynamiske interaktive grensesnitt. 

Studentane vil gjennomføre eit prosjektarbeid der dei utformar og programmerar interaktive brukargrensesnitt, for eksempel på verdsveven («world wide web») eller i mobile klientar, der dei knytt saman dugleikar innan interaksjonsdesign med grafisk design og programmering.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap¿

Studenten

 • kan gjere greie for sentrale omgrep i moderne interaktive brukargrensesnitt på mobile klientar og på verdsveven.
 • kan gjere greie for teoriar og prinsipp for grafisk design og effektiv visuell kommunikasjon.
 • kan gjere greie for ulike metodar for softwareutvikling.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan nytte relevant redigeringsverktøy.
 • kan programmere interaktive vevsider med til dømes JavaScript, DOM og andre aktuelle API-ar.
 • kan bruke JSON og REST-tenester
 • kan bruke verktøy som vert nytta for å skrive, køyre og teste enkle program.
 • kan integrere interaksjonsdesign, grafisk design og programmering i utviklinga av interaktive applikasjonar.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere konseptuelle, praktiske og etiske problemstillingar knytte til evaluering av interaktive system.
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver og prosjekt innan fagfeltet interaksjonsdesign, aleine og som deltakar i ei gruppe, og i tråd med etiske retningslinjer og krav til universell utforming.
 • kjenner til forskings- og innovasjonsarbeid innan interaksjonsdesign, og kan oppdatere kunnskapen sin innan feltet.

Krav til forkunnskapar

Godkjente obligatoriske arbeidskrav på INFO132 og MIX100, eller tilsvarande emne.

Tilrådde forkunnskapar

MIX100 og INFO132

Studiepoengsreduksjon

 • INFO134 (10 sp)
 • MIX104 (10 sp)

Krav til studierett

Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign.

Arbeids- og undervisningsformer

Labundervisning, workshops og gruppearbeid (om lag 60 timar).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane har følgjande obligatoriske aktivitetar: 

 • Obligatorisk deltaking i all undervisning.
 • To obligatoriske oppgåver innan grafisk design
 • To obligatoriske oppgåvar innan klientprogrammering
 • Obligatorisk presentasjon av gruppeoppgåva.

Dei obligatoriske krava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjende obligatoriske krav har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

Deleksamen:

 1. Individuell oppgåve i programmering
 2. Individuell oppgåve i grafisk design
 3. Gruppeoppgåve: studentane lager ei løysing som integrerer programmering og grafisk design, og skriver ein skriftleg spesifikasjon på om lag 4000 ord.

Hver deleksamen vektes 1/3.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen blir normalt berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Ved sjukdom under heimeeksamen eller ved oppgåveinnlevering, har ein ikkje rett til ny eksamen påfølgande semester. Instituttet kan likevel innvilge utsetting av innleveringsfrist. Normalt blir det gitt utsetting på 1-3 dagar. Ved sjukdom eller andre særskilde forhold må du ta kontakt med studiekonsulent (studiekonsulent.praktiskinfomedia@uib.no) før innleveringsfristen. Ved innleveringsutsetting må legeattest/dokumentasjon visast.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap¿.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Tre oppgåver

  Trekkfrist
  29.03.2021
  • Eksamensdel: Oppgåve i programmering

   Innleveringsfrist
   26.04.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve i grafisk design

   Innleveringsfrist
   12.04.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Gruppeoppgåve

   Innleveringsfrist
   14.05.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen