Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Webutvikling

 • Studiepoeng20
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMIX114
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk/engelsk
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

20 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Emnet er todelt:

Modul 1 gir ei teoretisk og praktisk innføring i visuell kommunikasjon for digitale flater.

Modul 2 gjev innføring i brukarsideprogrammering og i aktuelle teknologiar og standardar for programmering av dynamiske interaktive grensesnitt. 

Studentane vil gjennomføre eit prosjektarbeid der dei utformar og programmerar interaktive brukargrensesnitt, for eksempel på verdsveven («world wide web») eller i mobile klientar, der dei knytt saman dugleikar innan interaksjonsdesign med grafisk design og programmering.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap¿

Studenten

 • kan gjere greie for sentrale omgrep i moderne interaktive brukargrensesnitt på mobile klientar og på verdsveven.
 • kan gjere greie for teoriar og prinsipp for grafisk design og effektiv visuell kommunikasjon.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan nytte relevant redigeringsverktøy.
 • kan programmere interaktive vevsider med til dømes JavaScript, DOM og andre aktuelle API-ar.
 • kan bruke JSON og REST-tenester
 • kan bruke verktøy som vert nytta for å skrive, køyre og teste enkle program.
 • kan integrere interaksjonsdesign, grafisk design og programmering i utviklinga av interaktive applikasjonar.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere konseptuelle, praktiske og etiske problemstillingar knytte til evaluering av interaktive system.
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver og prosjekt innan fagfeltet interaksjonsdesign, aleine og som deltakar i ei gruppe, og i tråd med etiske retningslinjer og krav til universell utforming.
 • kjenner til forskings- og innovasjonsarbeid innan interaksjonsdesign, og kan oppdatere kunnskapen sin innan feltet

Krav til forkunnskapar

Godkjente obligatoriske arbeidskrav på INFO132 og MIX100, eller tilsvarande emne.

Tilrådde forkunnskapar

MIX100 og INFO132

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign.

Arbeids- og undervisningsformer

Labundervisning, workshops og gruppearbeid (om lag 60 timar).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane har følgjande obligatoriske aktivitetar: 

 • Obligatorisk deltaking i all undervisning.
 • To obligatoriske oppgåver innan grafisk design
 • To obligatoriske oppgåvar innan klientprogrammering
 • Obligatorisk presentasjon av gruppeoppgåva.

Dei obligatoriske krava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjende obligatoriske krav har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

Deleksamen:

 1. Individuell oppgåve i programmering
 2. Individuell oppgåve i grafisk design
 3. Gruppeoppgåve: studentane lager ei løysing som integrerer programmering og grafisk design, og skriver ein skriftleg spesifikasjon på om lag 4000 ord.

Hver deleksamen vektes 1/3.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen blir normalt berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Ved sjukdom under heimeeksamen eller ved oppgåveinnlevering, har ein ikkje rett til ny eksamen påfølgande semester. Instituttet kan likevel innvilge utsetting av innleveringsfrist. Normalt blir det gitt utsetting på 1-3 dagar. Ved sjukdom eller andre særskilde forhold må du ta kontakt med studiekonsulent (studiekonsulent.praktiskinfomedia@uib.no) før innleveringsfristen. Ved innleveringsutsetting må legeattest/dokumentasjon visast.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert av studentane kvart tredje år, av faglærar kvart år.

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap¿.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap.

Kontakt