Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Design for mediebruk

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMIX202
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Målet med emnet er å gjere studenten kjend med utfordringane knytte til design av system og grenseflatar som presenterer medieinnhald til mediebrukarar. Døme er nye interaktive forteljingsformat, nye metodar for å aksessere nyhende, og nye bruksformer for spelelement i sosiale media. Emnet legg vekt på brukarevalueringar av mediebruk såvel som produksjon av originalt medieinnhald basert på innsikter frå evalueringar. Emnet inkluderer følgjande tema:

Modul 1: Utforske eksperimentelt medieinnhald produsert i eit eksisterande og etablert medium (til dømes ein ny app for ei riksdekkande avis, eller originalt multimedialt innhald for ein etablert TV-kanal). I denne modulen lærer studentane å evaluere bruk av innhald med subjektive metodar som kvalitative intervju og/eller fokusgrupper, og med objektive metodar som blikksporing og stressarmbånd. Studentane lærer om mediebruk i utvalde sosiodemografiske grupper. Arbeidet føregår i grupper som vert laga av faglærarane.

Modul 2: Utvikle medieinnhald til eit eksperimentelt, ikkje-etablert grensesnitt (til dømes dokumentar for VR-briller). I denne modulen lærer studentane å produsere innhald for nye og lite utprøvde grensesnitt. Dei skal lage originale historier, storyboard og produsere lyd, video, animasjonar og interaktive funksjonar. Forteljingane skal bygge på innsikter frå modul 1, og vere laga til eksplisitte målgrupper. Arbeidet føregår i grupper som vert laga av faglærarane.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte, definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om kvalitative og kvantitative metodar innan forsking på brukaropplevingar knytte til medieinnhald og mediedesign
 • har kjennskap til sosiale teknologiar, spel og interaktive media, og brukargenerert innhald

Ferdigheiter

Studenten

 • kan analysere mediebruk, brukargrupper og mediebrukstrendar i samtida
 • kan identifisere utfordringar og produsere nye løysingar som betre støttar det brukarane treng
 • kan nytte ulike metodar for å studere mediebruk og mediebrukarar

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle sentralt fagstoff knytt til brukaropplevingar innan media, både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med fagfellar og gjennom dette bidra til utvikling av god og etisk ansvarleg praksis

Krav til forkunnskapar

Tilrådde forkunnskapar

MIX100

Studiepoengsreduksjon

MIX204 (20 studiepoeng)

Krav til studierett

Reservert for studentar på bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign

Arbeids- og undervisningsformer

 • Rettleiing, instruksjon/lab og workshop (om lag 6 timar per veke i 12 veker)
 • Feltarbeid (om lag 100 timer i ei firevekers periode)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking i all organisert undervisning.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen

Godkjende obligatoriske arbeidskrav er berre gyldige i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

To deleksamenar:

 1. Gruppelevering: Studentane skriv ein rapport på om lag 4000 ord frå brukarevalueringa. Evalueringa skal gjere greie for bruken av både subjektive og objektive metodar (modul 1, tel 1/2).
 2. Gruppelevering: Studentane lagar ein prototype og ein skriftleg spesifikasjon på om lag 1500 ord. Spesifikasjonen skal inkludere eit storyboard (modul 2, tel 1/2).

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert normalt berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.