Hjem
Studentsider
Masteremne

Medieteknologi: teori og utvikling

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMIX301
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Emnet er eit introduksjonsemne til masterprogrammet i medie- og interaksjonsdesign. Målet med emnet er

å gi studentane kritisk og kreativ kunnskap om avanserte medieteknologiske konsept og system.

Undervisninga i dette emnet vil fokusere på eit teknologisk konsept (til dømes visualisering, kunstig intelligens, eller 3D-modellering) som vil fungere som eit case gjennom semesteret. Studentane skal fordjupe seg i og diskutere teknologifilosofi som setter den utvalgde teknologien i ulike perspektiv, og dei skal utforske og eksperimentere praktisk med den aktuelle teknologien med mål om å utvikle nye applikasjonsområder for denne.

Gjennom teoretisk innsikt skal studentane bli i stand til å utfordre måten man nyttar teknologien på i dag, og gjennom praktiske øvingar knytt opp til moderne metodar for programvareutvikling vil studentane bli i stand til å designe og utvikle nye måtar å nytte den aktuelle teknologien på.

Emnet er workshopbasert, og workshoppane integrerer teori og praksis.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten

 • Kan anvende konsept og prinsipp, knytt til teknologifilosofi, mediedesign, interaksjonsforsking og innovasjonsteori til kritisk diksusjon og analyse av medieteknologiar.
 • Har spesialisert kunnskap om berekningstenking og programvareutvikling knytt til eit særleg medieteknologisk konsept.

Dugleikar

Studenten

 • Kan analysere medieteknologi med fokus på korleis design verker inn på interaksjon og brukaroppleving.
 • Kan identifisere og diskutere problemstillingar og utfordringar for design av medieteknologi i dag, med fokus på interaksjon.
 • Kan velje hensiktsmessige verkty og teknikkar for programvareutvikling.
 • Kan vurdere dei sosiokulturelle implikasjonane knytte til interaktive media og brukargenerert innhald

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan med utgangspunkt i ein valt teknologi utføre sjølvstendig utviklingsarbeid.
 • Kan planleggje og utføre eit prosjekt innan programvareutvikling i samband med andre.
 • Kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskingsetiske problemstillingar innan brukaroppleving, mediedesign og interaksjonsdesign for media
 • Kan kommunisere om faglege teoretiske og praktiske knytt til medieteknologi og mediedesign, med særleg fokus på interaksjon.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i medie- og interaksjonsdesign, nye medier, interaksjonsdesign, informasjonsvitskap eller tilsvarande.

Krav til studierett

Masterprogram i medie- og interaksjonsdesign

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesing, seminar og workshops (om lag 100 t).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er fire obligatoriske aktiviteter:

 1. Gje ein 10 minutt munnleg presentasjon der dei diskuterer case-teknologien med utgangspunkt i eit av dei teoretiske perspektiva.
 2. Levere skriftleg spesifikasjon til ei prototype.
 3. Demonstrere ei delvis fungerande prototype.
 4. Gjennomføre quizar frå forelesingane.

Dei obligatoriske krava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske krav har ingen tidsavgrensing.

Vurderingsformer

Eksamen i to delar:

 1. Individuelt essay på 1000 ord som dokumenterer diskusjonane frå quizzane frå kurset. (20%)
 2. Individuelt akademisk essay på 6000 ord der studenten brukar teori for å kaste lys over utviklinga av prototypa. (80%)

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen blir normalt berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Ved sjukdom under heimeeksamen eller ved oppgåveinnlevering, har ein ikkje rett til ny eksamen påfølgande semester. Instituttet kan likevel innvilge utsetting av innleveringsfrist. Normalt blir det gitt utsetting på 1-3 dagar. Ved sjukdom eller andre særskilde forhold må du ta kontakt med studiekonsulent (studiekonsulent.praktiskinfomedia@uib.no) før innleveringsfristen. Ved innleveringsutsetting må legeattest/dokumentasjon visast.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.