Hjem
Studentsider
Masteremne

Forskingsdesign og feltstudiar

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMIX302
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Målet med emnet er å gi studentane den teoretiske, metodiske og praktiske kunnskapen om korleis gjennomføre eit individuelt eller kollaborativt masterprosjekt knytt til mediedesign og interaksjonsdesign for media. Studentane vil gjennom deltaking i emnet utvikle eit konsept for eit praksisbasert forskingsprosjekt som skal vere empirisk forankra i brukardata som er innsamla spesielt for prosjektet.

Emnet blir organisert som ein serie av workshops som saman skal lede til utviklinga av ei prosjektskildring for masterprosjektet. Studentane vil utvikle ein ide som blir presentert for eksterne selskap. De vil óg gjennomføre ein empirisk studie av moglege målgrupper for prosjektet, og utvikle ei prosjektskildring. 

Eksamen i emnet er ei individuell prosjektskildring. I dei tilfelle der studentane ønskjer å samarbeide om eit masterprosjekt, leverer dei kvar si prosjektskildring som skildrar korleis dei ulike delprosjekta heng saman. 

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte, definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten

 • Kan skrive ei klar prosjektskildring av eit planlagt forskingsprosjekt i medie- og interaksjonsdesign.
 • Kan velje relevante teoriar og metodar i planlegginga av eit praksisbasert forskingsprosjekt innan brukarsentrert medie- og interaksjonsdesign.

Ferdigheiter

Studenten

 • Kan integrere tenkjemåtar knytt til innovasjon, programvareutvikling, og mediedesign inn i eit forskings- og utviklingsprosjekt.
 • Kan bruke kvalitative metodar i vurderinga av brukaropplevinga knytt til eit medium. 
 • Kan planleggje og utføre avanserte brukarstudiar ut frå relevante etiske standardar. 
 • Kan innhente vitskapleg litteratur knytt til konkrete problemstillingar og tema.

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan evaluere etiske, praktiske og metodiske problemstillingar knytte til eit særleg forskings- og utviklingsprosjekt.
 • Kan planleggje og gjennomføre empiriske studiar for å forstå brukarane av ein utvald medieteknologi, og vurdere dei etiske og sosiokulturelle implikasjonane av studiet.

Krav til forkunnskapar

MIX301

Studiepoengsreduksjon

MIX302 får ein reduksjon på 10 studiepoeng i kombinasjon med kvart av følgjande emne:

Krav til studierett

Masterprogram i medie- og interaksjonsdesign

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar, workshops, og rettleiing, om lag 4-6 timar kvar veke i 12-14 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Levere ein feltrapport.
 • Presentere prosjektskildringa i ulike utviklingsstadier.
 • Gje tilbakemelding på prosjektskildringa til ein medstudent.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske krav har ingen tidsavgrensing.

Vurderingsformer

Prosjektskisse (ca. 5000 ord)

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.