Hjem
Utdanning
Masteremne

Forskingsdesign og feltstudiar

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMIX302
 • Talet på semester1
 • Språk

  Engelsk

 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Målet med emnet er å gi studentane den teoretiske, metodiske og praktiske kunnskapen om korleis gjennomføre eit individuelt eller kollaborativt masterprosjekt knytt til mediedesign og interaksjonsdesign for media.

Emnet fokuserer på forskingsdesign og blir organisert som ein serie av workshops som saman skal lede til utviklinga av ei prosjektskildring for masterprosjektet. Emnet vil gi innsikt i tenkjemåtar knytt til innovasjon, programvareutvikling og mediedesign, og vil ta for seg korleis integrere innovasjonstenking og kollaborasjon i sine eigne masterprosjekt.

Som del av prosjektutviklinga, får studentane erfaring med metodar for å utføre feltstudiar knytt til deira eiga prosjekt. Studentane diskuterer etnografiske og sosiologiske perspektiv frå medieproduksjonsforsking og datastøtta samhandling (Computer Supported Cooperative Work), og utfører eit etnografisk orientert feltstudium som hjelpar dei med å forstå målgruppane for deira prosjekt eller brukaropplevinga ved liknande produkt. Som del av emnet vil studentane òg få trening i å bruke observasjonslab.

Eksamen i emnet er ei individuell prosjektskildring. I dei tilfelle der studentane ønskjer å samarbeide om eit masterprosjekt, leverer dei kvar si prosjektskildring som skildrar korleis dei ulike delprosjekta heng saman.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte, definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • Kan skrive ei klar prosjektskildring og ha kunnskap til å velje relevante teoriar og metodar i planlegginga av eit praksisbasert forskingsprosjekt innan brukarsentrert medie- og interaksjonsdesign.

Ferdigheiter

Studenten

 • Kan integrere tenkjemåtar knytt til innovasjon, programvareutvikling, og mediedesign inn i eit forskings- og utviklingsprosjekt.
 • Kan bruke etnografiske metodar i den kritiske evalueringa og designet av medieteknologi, og til vurderinga av brukaropplevinga knytt til eit medium
 • Kan utføre avanserte brukarstudiar ut frå relevante etiske standardar.
 • Kan innhente vitskapleg litteratur knytt til konkrete problemstillingar og tema.

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan evaluere etiske, praktiske og metodiske problemstillingar knytte til eit særleg forskings- og utviklingsprosjekt.
 • Kan åleine eller i samband med andre, planleggje og gjennomføre eit forskingsprosjekt basert på eit feltstudium og presentere dei empiriske funna, og vurdere dei etiske og sosiokulturelle implikasjonane av prosjektet.

Krav til forkunnskapar

MIX301

Studiepoengsreduksjon

MIX302 får ein reduksjon på 10 studiepoeng i kombinasjon med kvart av følgjande emne:

Krav til studierett

Masterprogram i medie- og interaksjonsdesign

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar, workshops, og rettleiing, om lag 4-6 timar kvar veke i 12-14 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Gjennomføre trening i bruk av observasjonslab.
 • Gje ein skriftleg og ein munnleg litteraturpresentasjon.
 • To innleveringar knytt til feltarbeidet.
 • To innleveringar knytt til prosjektskildringa
 • Gje tilbakemelding på prosjektskildringa til ein medstudent.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske krav har ingen tidsavgrensing.

Vurderingsformer

Prosjektskisse (5000-7000 ord)

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert av studentane kvart tredje år, av faglærar kvart år

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap

Kontakt