Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Tradisjonskunnskap 1

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMOB105
 • Talet på semester2
 • Språk Norsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor 

Undervisningssemester

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over to semester.

Undervisningsstad

 Ole Bull Akademiet, Voss

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å auke kjennskapen til norsk tradisjonsmusikk og dei viktigaste kjeldene for arkivering og formidling av denne.

Innhald:

Emnet omfattar:

- oversyn over folkemusikktradisjonar i Noreg

- kunnskap om folkemusikkarkiv og andre aktuelle kjelder til kunnskap om tradisjonsmusikken

- feltarbeid med innsamling av tradisjonsmusikk.

Som førebuing til eksamenspresentasjonen skal studentane samle stoff om eit avgrensa felt innanfor folkemusikktradisjonen, som dei kan arbeide vidare med i MOB107 Tradisjonskunnskap 2 i 2. studieår.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

* har kunnskap om dei viktigaste folkemusikktradisjonane i Noreg og ulike kjelder til tradisjonsmusikken

* har oversikt over kvar folkemusikkarkiva

finst og kva dei inneheld, og har kunnskap om kva dette materialet kan fortelje oss,

og kva det ikkje kan fortelje

* har kjennskap til kva som er mogleg å ta ut

av musikk og tradisjonsstoff ved hjelp av notar, manuskript, lyd- og biletfesta materiale

* kjenner til klassifikasjonssystema i folkemusikkarkiva, informanten sine rettar, etikk og reglar ved bruk av arkivmateriale.

Ferdigheiter

Studenten ..

* kan finne fram til og bruke arkivstoff med hjelp av katalogar i arkiva, og

kan gjere feltarbeid med opptak og katalogisere opptaka

* meistrer rutinar for føring av opptaksprotokoll og førebuing til feltarbeid

Generell kompetanse

Studenten ..

* kan samle stoff om eit avgrensa felt innanfor eit fagområde og presentere dette munnleg.

Krav til forkunnskapar

Greidd opptaksprøve ved Ole Bull Akademiet og generell studiekompetanse.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon, studieretning tradisjonsmusikk. 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar og praktisk rettleiing

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal tidleg i studieåret velje eit avgrensa felt innanfor tradisjonsmusikken, samle stoff om dette frå arkiv, feltarbeid eller andre kjelder, og ved slutten av studieåret leggje det fram munnleg (sjå under vurdering).

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20% fører til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjende før eksamen.  

Godkjende obligatorisk arbeidskrav er gyldige i to semester etter gjennomføring.

Vurderingsformer

 Vurderinga omfattar to delar som vert vekta likt:

1. Ein munnleg presentasjon på 20 minutt med musikkeksempel, sjølvvalt emne

2. 4 timar heimeeksamen

Intern sensur med minst to sensorar.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Fagleg overlapp

 

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

 Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk/Ole Bull Akademiet

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@kmd.uib.no

Tlf 55 58 69 50

Ole Bull Akademiet kan kontaktast her:

oba@olebull.no

Tlf 56 51 65 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg presentasjon

  • Eksamensdel: Skriftlig eksamen (hjemme)

   Dato
   19.05.2022, 09:30
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg presentasjon