Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Tradisjonskunnskap 2

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over to semester.

Undervisningsstad

Ole Bull Akademiet, Voss

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje eit detaljert overblikk over instrument-, musikk- og dansetypar innanfor folkemusikktradisjonane i Noreg.

Innhald:

Emnet tek for seg tradisjonsmusikken og -dansen i Noreg ut frå historisk og sjangermessig perspektiv, og omfattar folkemusikksoge, danselære og slåtte- og folkesonglære.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

* har oversikt over viktige tradisjonslinjer i norsk folkemusikk, ulike spel- og songstilar, folkemusikkinstrument (organologi), organisering av folkemusikklivet i Noreg og andre nordiske land, og sentrale ideologiske straumdrag som har prega synet på folkemusikken både i og utanfor dette miljøet

* har oversikt over dei ulike danseformene, slåttetypane og vokalsjangrane og stilhistorie innanfor dans

Ferdigheiter

Studenten ..

* kan arbeide sjølvstendig med ei problemstilling innanfor tradisjonsmusikken og kan bruke resultata i ei skriftleg framstilling

Generell kompetanse

Studenten ..

* viser evne til å arbeide sjølvstendig med ei problemstilling innanfor eit avgrensa fagfelt, og kan leggje fram resultata skriftleg i ei akademisk form.

Krav til forkunnskapar

Greidd eksamen i emnet MOB105 Tradisjonskunnskap 1.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon, studieretning tradisjonsmusikk.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

I tillegg til førelesingar, seminar og individuell oppgåverettleiing blir det lagt opp til sjølvstendig litteratur- og arkivstudium. Det blir gitt ei praktisk innføring i ulike dansetradisjonar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

All undervisning og rettleiing er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20% fører til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjende før eksamen.

Godkjende obligatorisk arbeidskrav er gyldige i to semester etter gjennomføring.

Vurderingsformer

Rettleidd årsoppgåve på ca 20 sider, der problemstillinga tek utgangspunkt i det tradisjonsfeltet som studenten presenterte munnleg i emnet MOB105 Tradisjonskunnskap 1 i første studieår. Oppgåva skal leverast innan kunngjort frist mot slutten av studieåret.

Intern sensur med minst to sensorar.

Karakterskala

Bokstavkarakterar frå A til F.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

I tillegg til eit felles litteraturpensum skal kvar student leggje opp eit eige pensum med vekt på lokal folkemusikksoge. Dette kan hentast frå lokalt sogetilfang eller frå eige innsamla materiale.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk v/Ole Bull Akademiet

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@kmd.uib.no

Tlf 55 58 69 50

Ole Bull Akademiet kan kontaktast her:

oba@olebull.no

Tlf 56 51 65 00

Eksamensinformasjon