Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Musikkformidling for tradisjonsmusikk

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeMOB206
  • Talet på semester2
  • SpråkNorsk og/eller engelsk.
  • Ressursar

Studiepoeng, omfang

15 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over to semester.

Undervisningsstad

Bergen og/eller Voss

Mål og innhald

Emnet fremjer forståing og sjølvstende i eit komande yrke som musikar. Studenten skal tileigne seg innsikt og erfaring i kva dei ulike publikumsgruppene krev av tilrettelegging, og kva rolle media speler i formidling av musikk. Gjennom arbeid med støtte- og finansieringsordningar, organisasjonsstruktur o.l. skal studenten lære å tilretteleggje, administrere og finansiere utøvande verksemd.
Musikkformidling skal gje studenten innsikt i dei mange moglegheitene som finst innanfor musikkformidlingsfeltet i norsk musikkliv. Emnet høver både for instrumentalistar, songarar og komponistar.

Læringsutbyte

Studentar som har fullført emnet har følgjande lærinsutbyte:
- har innsikt i norsk kulturforvaltning og finansieringsordningar.
- kan førebu og tilretteleggje for ein utøvande produksjon som t.d. konsert eller turné.
- forstår å setje saman eit musikalsk program for ulike produksjonstypar.

Krav til forkunnskapar

Emnet er normalt eit tilbod til studentar som har gjennomført 2. studieår av Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon.

Krav til studierett

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon, eller andre studieprogram på Griegakademiet etter individuell søknad

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det blir arbeidd med følgjande delar:

1) Musikk og samfunn:
- musikk og kulturlivet: organisering og ansvarsfordeling
- arbeidsmarknad
- støtte- og finansieringsordningar (lokalt, nasjonalt, internasjonalt)
- sponsoravtalar.

2) Musikk og media:
- annonsar og pressemeldingar
- kritikk
Innføring i musikk og media kan, om tilhøva ligg til rette for det, tilretteleggjast i samarbeid med andre relevante fagmiljø på UiB.

 3) Musikkproduksjon:
- observasjon av ein produksjon (konsert, tilstelling o.l.) med etterfølgjande utforming av rapport.
- deltaking i tilrettelegging av større studentkonsert o.l., t.d. operaprosjekt.
- grunntrening i performance, sceneopptreden, regi, lyssetjing o.a. undervisninga kan, om tilhøva ligg til rette for det, samorganiserast med emnet MUV243 Musikkdramatikk.

- Prosjektarbeid som omfattar utforming, produksjon og framføring av konsertprogram for ei definert målgruppe (t.d. born i førskulealder, grunnskule (barnetrinn eller ungdomsskule), vidaregåande skule, aldersheim o.l.)
Aktuelle samarbeidspartnarar under pkt. 3 er Bergen Kulturskole og Rikskonsertane.

Det vert lagt stor vekt på gruppearbeid gjennom heile studiet. Under prosjektet i vårsemesteret skal studentane arbeide som ensemble med ein konsert/ ei tilstelling.
Dette omfattar også tilrettelegging (komponering og arrangering) av musikalsk materiale.Obligatorisk undervisningsaktivitet

- Delta på førelesingar, jf. punkt 1-2 ovanfor.
- Delta på rettleia gruppearbeid, jf. punkt 3 ovanfor.
Det er forventa at studentane tek eit vesentleg ansvar for å organisere prosjekta i emnet.

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20% fører til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent før eksamen.  

Vurderingsformer

Gruppeeksamen.

Eksamen skal gjennomførast som ein konsert med eit program tilpassa ei definert målgruppe.

Intern sensur med minst to sensorar.

Karakterskala

Greidd/Ikkje greidd

Vurderingssemester

Vår.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med Universitetet i Bergen sitt
kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@kmd.uib.no

Tlf 55 58 69 50