Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Musisering til dans

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeMOB214
  • Talet på semester2
  • SpråkNorsk og/eller engelsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

Emnet har eit omfang på 10 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

 Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over to semester.

Undervisningsstad

Ole Bull Akademiet og/eller Griegakademiet

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje fordjuping i og erfaring med musisering til dans, og å fremje forståing for samspelet mellom musikk og dans.

Innhald:

Studiet tar opp tema som: dei krava til utføring av dansemusikken som gjeld i utvalde dansefor-mer/-stilartar, samspelet mellom musikar og dansar i utøvingssituasjonen, og kunnskap frå litteratur/arkiv og/eller levande kjelder om ak-tuelle danseformer.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

¿ har fordjupa kunnskap om sitt eige repertoar av dansemusikk

¿ har grunnleggjande dansefagleg kunnskap om utvalde danseformer

Ferdigheiter

Studenten

¿ kan utvikle si musisering til dans i samarbeid med dansarar

¿ kan musisere til dans på ein måte som tilfredsstiller dei krava som gjeld i den aktuelle danseforma

¿ kan framføre eit program med dansemusikk

¿ Har grunnleggjande danseferdigheit i minst éin dansestil

Generell kompetanse

Studenten

¿ kan utvikle sitt eige kunstnarlege uttrykk gjennom fordjuping i eit utvalt dansemusikkrepertoar

¿ kan samarbeide med utøvarar innafor ei anna kunstgrein, som dans, om å utvikle eit kunstnarleg uttrykk

Krav til forkunnskapar

Emnet er normalt eit tilbod til studentar som har gjennomført 2. studieår på Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

 

Krav til studierett

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell undervisning i utøving av dansemusikk på eige instrument. Rettleiing i musisering til dans individuelt / i gruppe gjeven av både dan-sar/danselærar og lærar i musikkutøving. Føre-lesingar/seminar, litteratur- og eventuelt arkiv-studium om dans og dansemusikk.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20% fører til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent før eksamen.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Framføring av eit repertoar på minst 15 minutt dansemusikk, solo eller i samspel. Framføringa kan gjerast med eller utan dansarar.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

 

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret og rektor ved Ole Bull Akademiet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:Studierettleiar@kmd-uib.no

Studierettleiar@kmd-uib.no

Tlf 55 58 69 50

Eksamensinformasjon