Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Genstruktur, - funksjon og bruk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Laveregradsemne

Undervisningssemester

Haust

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melda seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på Studentweb seinast tysdag veka etter om du har fått plass på emnet.

Første forelesning/orienteringsmøtet er obligatorisk, du mistar undervisingsplassen i emnet om du ikkje stiller denne dagen.

Tidspunkt for første forelesning/orienteringsmøtet finn du på timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet skal gi ein detaljert forståing av molekylære strukturar, funksjonar og bruk av det genetiske materiale i prokaryote og eukaryote celler. Innføring i bioetikk.

Innhald:

Dette emnet omhandlar struktur av DNA, RNA og kromatin og korleis vedlikehald av genom gjennom replikasjon, reparasjon og rekombinasjon vert utført. Det vert også fokusert på korleis uttrykk av genom gjennom kromatin modifiseringar, genregulering, transkripsjon, RNA spleising og translasjon skjer. Genteknologiske metodar i studiar av biologiske mekanismar og strukturer vert omtalt. Bioetikk vil be diskutert.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • kan forklare DNA struktur og topologi, RNA struktur, kromatinorganisering og -modifisering med vekt på funksjon i regulering av gener
 • kan forklare detaljert om replikasjon, transkripsjon og translasjon
 • kan forklare rekombinasjon og korleis DNA-skader oppstår, korleis dei vert kjende att og reparererte
 • kan forklare detaljert om molekylære mekanismar i genregulering på alle nivå
 • kan samanlikne molekylære mekanismar i genregulering i pro- og eukaryote organismar
 • kan oppdatere sin kunnskap innan molekylærbiologi
 • Kan forklare  ulike bruk av genteknikker og bioteknologi  
 • kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til bruk av molekylærbiologisk forskning

Ferdigheiter

Studenten

 • meistrar å formidle om DNA og RNA struktur og funksjon
 • meistrar å samanlikne molekylære mekanismer i genregulering for å vise likskapar og skilnadar mellom prokaryote og eukaryote organismar
 • redegjøre for etiske problemstillinger ved bruk av genteknologi  

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan formidle gen-struktur, funksjon, regulering og anvendelse
 • Kan reflektere over etiske problemstillinger ved bruk av genteknologi

Krav til forkunnskapar

MOL100

Tilrådde forkunnskapar

MOL221

Studiepoengsreduksjon

MOL203; 0sp

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, og at du oppfyller eventuelle opptakskrav.www.uib.no/matnat/52646/studere-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet

https://www.uib.no/matnat/52646/studere-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar, kollokvier og gruppearbeid

Forelesninger:

Kollokvier:

Obligatorisk undervisningsaktivitet

To obligatoriske kollovia.

Gjennomførte aktivitetar er gyldig i seks semester (undervisningssemesteret og dei fem påfølgende semestra). All obligatorisk aktivitet må vere godkjend før en kan ta eksamen.

Første forelesning/orienteringsmøtet er obligatorisk.

Vurderingsformer

Midtsemestervurdering (2t) (30% av karaktergrunnlaget) og skriftleg slutteksamen (4t) (70% av karaktergrunnlaget). I semester med undervisning må alle eksamener være fullført, og obligatorisk aktivitet godkjent, for å få karakter i emnet. I semester uten undervisning kan studenten avlegje skrifteleg eksamen dersom dei har gyldig obligatorisk aktivitet, resultatet frå endelegskrifteleg eksamen utgjer karaktergrunnlaget (100%).

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Litteraturliste

Litteraturlisten skal være klar 1. juni for høstsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for Biovitenskap

Administrativt ansvarleg

Studierettleiar ved Institutt for Biovitenskap, studie@bio.uib.no

Kontakt

Studierettleiar ved Institutt for Biovitenskap, studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Sammensatt

  Trekkfrist
  29.11.2021
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   13.12.2021, 15:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: midtsemestereksamen

   Dato
   11.10.2021, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Trekkfrist
  29.11.2021
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   13.12.2021, 15:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen