Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Genstruktur, - funksjon og applikasjonar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Laveregradsemne

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 33. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet skal gi ein detaljert forståing av molekylære strukturar, funksjonar og applikasjoner av det genetiske materiale i prokaryote og eukaryote celler. Innføring i bioetikk.

Innhald:

Dette emnet omhandlar struktur av DNA, RNA og kromatin og korleis vedlikehald av genom gjennom replikasjon, reparasjon og rekombinasjon vert utført så vel som korleis uttrykk av genom gjennom kromatin modifiseringar, genregulering, transkripsjon, RNA spleising og translasjon skjer. Genteknologiske metodar og applikasjoner av genetiske analyser vil blir gjennomgått. Bioetikk vil be diskutert.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • kan forklare DNA struktur og topologi, RNA struktur, kromatinorganisering og -modifisering med vekt på funksjon i regulering av gener
 • kan forklare detaljert om replikasjon, transkripsjon og translasjon
 • kan forklare rekombinasjon og korleis DNA-skader oppstår, korleis dei vert kjende att og reparererte
 • kan forklare detaljert om molekylære mekanismar i genregulering på alle nivå
 • kan samanlikne molekylære mekanismar i genregulering i pro- og eukaryote organismar
 • kan oppdatere sin kunnskap innan molekylærbiologi
 • Kan forklare ulike bruk av genteknikker, genetiske analyser og bioteknologi
 • kan forklare grunnprinsipper i immunologi og vaksinologi
 • kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til bruk av molekylærbiologisk forskning og applikasjoner

Ferdigheiter

Studenten

 • meistrar å formidle om DNA og RNA struktur og funksjon
 • meistrar å samanlikne molekylære mekanismer i genregulering for å vise likskapar og skilnadar mellom prokaryote og eukaryote organismar
 • kan redegjere for grunnprinsippar innen immunologi of vaksinologi
 • redegjere for etiske problemstillinger ved bruk av genteknologi og applikasjoner

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan formidle gen-struktur, funksjon, regulering og applikasjoner
 • Kan reflektere over etiske problemstillinger ved bruk av genteknologi

Krav til forkunnskapar

MOL100

Tilrådde forkunnskapar

MOL221

Studiepoengsreduksjon

MOL203; 0sp

Krav til studierett

For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og at du oppfyller forkunnskapskrava.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar and kollokvier.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

To obligatoriske kollovier.

Gjennomførte aktivitetar er gyldig i seks semester (undervisningssemesteret og dei fem påfølgende semestra). All obligatorisk aktivitet må vere godkjend før en kan ta eksamen.

Første forelesning/orienteringsmøtet er obligatorisk.

Vurderingsformer

Midtsemestervurdering (2t) (30% av karaktergrunnlaget) og skriftleg slutteksamen (4t) (70% av karaktergrunnlaget). I semester med undervisning må alle eksamener være fullført, og obligatorisk aktivitet godkjent, for å få karakter i emnet. I semester uten undervisning kan studenten avlegje skrifteleg eksamen dersom dei har gyldig obligatorisk aktivitet, resultatet frå endelegskrifteleg eksamen utgjer karaktergrunnlaget (100%).

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Litteraturliste

Litteraturlisten skal være klar 1. juni for høstsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for Biovitenskap

Administrativt ansvarleg

Studierettleiar ved Institutt for Biovitenskap, studie@bio.uib.no

Kontakt

Studierettleiar ved Institutt for Biovitenskap, studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  31.01.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted