Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Metabolisme; reaksjonar, regulering og kompartmentalisering

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust. Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melda seg til undervising i emnet er torsdag veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på Studentweb seinast tysdag veka etter om du har fått plass på emnet.

Første forelesning/orienteringsmøtet er obligatorisk,du mistar undervisingsplassen i emnet om du ikkje stiller denne dagen.

Tidspunkt for første forelesning/orienteringsmøtet finn du på timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi forståing av prinsipp for regulering av metabolske vegar i celler og organ

Innhald:

Emnet gir ein introduksjon til transport over membranar og signalomforming, eigenskap til protein og enzym og sukker og lipid biokjemi. Det vert vektlagd å gi ei djupare forståing for bioenergi og sentrale metabolske vegar. Organspesifikk metabolisme vert behandla gjennom utvalde eksempel, der det endokrine system vert særskilt omhandla.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • Kan gjere greie for basale prinsipp for folding av protein og korleis enzym verkar.
 • Kan skildre struktur til membranar, vegar for transport og prinsipp for signalomforming.
 • Kan skildre prinsipp for bioenergetikk i metabolske vegar
 • Kan gjere greie for sentrale metabolske vegar for omsetting av aminosyrer, karbohydrat og lipid og korleis desse vert regulert
 • Kan gjere greie for basale prinsipp i endokrin regulering av metabolismen
 • kan oppdatere sin kunnskap innan molekylærbiologi

Ferdigheiter

Studenten

 • Beherskar bruk av viktige omgrep innan bioenergetikk og metabolisme
 • kan finne, vurdere og henvise til faglitteratur og framstille dette slik at det belyser ei problemstilling om metabolisme

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan formidle vitskapeleg litteratur gjennom vitskapleg skriving og munnleg presentasjon

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MOL100 og KJEM100 eller KJEM110 eller tilsvarande. Kunnskap i organisk kjemi, KJEM130 eller tilsvarande, er sterkt tilrådd.

Studiepoengsreduksjon

MOL101: 5 SP

MOL301: 5 SP

FARM150: 5 sp

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Arbeids- og undervisningsformer

.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80% av kollokvia er obligatoriske.

Skriftleg semesteroppgåve og munnleg presentasjon av oppgåva er obligatorisk.

Alle får skrifteleg tilbakemelding om oppgåva, og presentasjonen av denne.

Obligatorisk aktivitet er gyldig i seks semester (undervisningssemesteret og dei fem påfølgande semestra). All obligatorisk aktivitet må vere godkjend før ein kan ta eksamen.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 4 timar. Enkel kalkulator tillat, i samsvar med fakultetets regler.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

MOL301: 5 sp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Litteraturliste

Litteraturlista vilv ere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar ved Institutt for Biovitenskap, studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.11.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  15.11.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted