Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Molekylær cellebiologi

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melda seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på Studentweb seinast tysdag veka etter om du har fått plass på emnet.

Første forelesning/orienteringsmøtet er obligatorisk, du mistar undervisingsplassen i emnet om du ikkje stiller denne dagen.

Tidspunkt for første forelesning/orienteringsmøtet finn du på timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi detaljert forståing av eukaryote celler med spesiell vekt på funksjonane til subcellulære strukturar og reguleringsmekanismar involvert i cellekommunikasjon og celledeling.

 

 

Innhald:

Emnet tar opp tema som proteinsekresjon, endocytose, cytoskjelett, intracellulær transport, cellekommunikasjon, celleadhesjon, cellevev, cellesyklus, apoptose, nervesignalisering, stamceller og kreft. Det blir lagt vekt på molekylær og eksperimentell forståing.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • kan greie ut om sentrale funksjonar i cella og korleis dei er knytt til subcellulære strukturar.
 • kan skildre sortering og sekresjon av protein og forklara prosessane molekylært.
 • kan greie ut om oppbygnaden til dei ulike delane av cytoskjelettet og deira funksjonar.
 • kan forklara cellekommunikasjon molekylært og samanlikna ulike typar signalisering.
 • kan greie ut om eigenskapane til protein som har viktige funksjonar i celleadhesjon.
 • kan forklara viktige reguleringstrinn i cellesyklus og korleis desse kan knytast til kreftutvikling.
 • kan greie ut om dei spesielle eigenskapane til nerveceller og korleis dei kommuniserer.
 • kan greie ut om eigenskapane til embryonale stamceller og andre typar stamceller.
 • kan oppdatere sin kunnskap innan molekylærbiologi
 • kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til bruk av molekylærbiologisk forskning

Ferdigheiter

Studenten

 • beherskar bruk av viktige omgrep og prinsipp innan molekylær cellebiologi.
 • beherskar kunsten å vurdera mogelege samanhengar mellom enkelte sjukdomar (t.d. kreft) og feil i cellebiologiske mekanismar.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle detaljert kunnskap i cellebiologi.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MOL100 eller tilsvarande.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Tillatne hjelpemiddel: Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar ved Institutt for Biovitenskap, studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.09.2019, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  06.09.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted