Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Tumorbiologi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMOL215
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk. Norsk dersom kun norskspråklege studentar deltek.
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melda seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på Studentweb seinast tysdag veka etter om du har fått plass på emnet.

Første forelesning/orienteringsmøtet er obligatorisk, du mistar undervisingsplassen i emnet om du ikkje stiller denne dagen.

Tidspunkt for første forelesning/orienteringsmøtet finn du på timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi kunnskap om årsaker og mekanismar for kreftutvikling og introdusere studenten for vitskaplege artiklar som kjelde for ny kunnskap.

Innhald:

Emnet tar opp tema som kreftgenetikk (arvelig og ervervet), faktorar som påverkar kreftutvikling, korleis kreftcella invaderer nærmiljøet, og korleis immunforsvar og mikromiljø jobbar mot og med kreftcellene, biomarkørars rolle i kreftbehandling og de vanlegaste behandlingsformene som nyttas.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten

 • kan greie ut om årsaker og mekanismar som kan føre til utvikling av kreft
 • kan greie ut om kreftcellas eigenskaper
 • kan forklare eksisterande hypotesar for korleis kreften tileignar seg næringsstoffer og sprir seg.
 • kan gi oversikt om korleis kreftcellas nærmiljø verkar på vekstvilkår og livnad
 • kan beskrive biomarkørar nytteverdi og begrensninger
 • kan gi oversikt over korleis kreftbehandling fungerer på cellulært/molekylært nivå og mekanismar for resistensutvikling kan greie ut om oppbygning av vitskaplege original artiklar og kan trekke ut hovudinformasjonen i de

Ferdighet:

Studenten

 • beherska bruk av grunnleggjande omgrep og hypotesar innan tumorbiologi
 • beherska kunsten å analysere, tolke og kritisk vurdera enkle artiklar og sette resultat og problemstillingar i samband med tidligare kunnskap innan emnet
 • beherska å presentere innhaldet i vitskapeleg artikkel munnleg og skriftleg

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan forklare og diskutere molekylære og cellulære mekanismar innan tumorbiologi

Krav til forkunnskapar

MOL100 og MOL200 eller tilsvarande. Emnet høver best i mastergraden, tidlegast i 5. eller 6.semester av bachelorgraden.

Tilrådde forkunnskapar

MOL201, MOL202 eller MOL221 og MOL222, MOL203

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent oppgåve og presentasjon. Kurset inkluderar ei obligatorisk skriftleg semesteroppgåve som utgjer 1 SP av den totale arbeidsmengda.

Første forelesing/orienteringsmøtet er obligatorisk.

Vurderingsformer

Grunna situasjonen med koronavirus vert eksamen våren 2020 gjennomførst som digital skriftleg skuleeksamen heime.

Eksamen er på 4 timar. I tillegg vert det eit tillegg på 0,5 time for teknisk opplastning. Totalt 4,5 time.

Tillatne hjelpemiddel: Ingen

Hjelpemiddel til eksamen

Lærebøker, undervisningsmateriell, eigne notatar og internett er tillate under skriftleg skuleeksamen heime, saman med enkel kalkulator is amsvar med modellar angitt i fakultetet sine reglar. Under skuleeksamen -heime er det ikkje lov med samarbeid med medstudent(ar) eller andre. Vidare er det viktig å ikkje forstyrre medstudentar under eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar ved Institutt for Biovitenskap, studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  08.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen