Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Anvendt Bioinformatikk II

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melda seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på Studentweb seinast tysdag veka etter om du har fått plass på emnet.

Første forelesning/orienteringsmøtet er obligatorisk, du mistar undervisingsplassen i emnet om du ikkje stiller denne dagen.

Tidspunkt for første forelesning/orienteringsmøtet finn du på timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir studentene en grundig opplæring i bruk av utvalgte bioinformatiske verktøy som brukes i forskning på regulering av genuttrykk. Emnet omfatter prosjekter der studentene jobber sammen. DIsse oppgavene er basert på bioinformatisk forskning ved molekylærbiologisk faggruppe ved instituttet. Som en del av arbeidet med prosjektet, blir elevene trent til å kritisk vurdere metoder og resultater. Prosjektets tema kan variere, avhengig av oppgavens problemstilling. Emnet kan være end el av masterprogrammet i molekylærbiologi så lenge det ikkje overlapper innholdet i masteroppgaven. Det er veileder av masteroppgaven og kursansvarlig for MOL217 som sammen vil avgjøre om det foreligger et overlapp.

Læringsutbyte

Ved fullført emne MOL217 skal studentane kunne:

- gjere greie for og drøfta val av bioinformatiske metodar som kan nyttast for å utforska ei gitt problemstilling knytt til protein, proteinfamilier og/eller proteinstrukturer, og nytte desse metodane til å gjennomføra ei prosjektoppgåve bygd på sjølvstendig arbeid og arbeid i grupper.

- analysere og drøfte resultat frå ei større bioinformatisk prosjektoppgåve i lys av eigne data og data frå vitskaplege artiklar

- presentere resultat og analyser frå ei bioinformatisk prosjektoppgåve både munnleg og som ein prosjektrapport

Krav til forkunnskapar

MOL100 og MOL200 og MOL204 eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

MOL201 og MOL203

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Prosjektarbeid og gruppearbeid. Obligatorisk aktivitet har en gyldighet på 3 semester (inneværende +2 semester)

Første forelesing/orienteringsmøtet er obligatorisk.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen (30%) og ei skriftleg semesteroppgåve (70%).

For semester utan undervisning kan kandidaten avlegje munnleg eksamen dersom kandidaten har godkjente oliger og gyldig vurdering på semesteroppgåva. Resultatet av munnleg eksamen (30%) og semesteroppgåva (70%) utgjer karaktergrunnlaget.

Grunna tiltaka mot spreiing av SARS-CoV-2 er UiB stengd for undervising og gjennomføring av campus-eksamen. Våren 2020 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

  • Semesteroppgåve tel heile karakteren (100%)
  • Det vert ikkje munnleg eksamen i emnet

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar ved Institutt for Biovitenskap, studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon