Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Eksperimentell molekylærbiologi I

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Emnet vil gje studentane teoretisk og praktisk introduksjon til grunnleggande metodar i molekylærbiologi. Det vil bli opplæring i bruk av molekylærbiologisk laboratorieutstyr og arbeid med biologiske løysningar. Tryggleiksaspekt ved laboratoriearbeid bli vektlagt og studentane vil få eit innblikk i forskinga ved instituttet.

Samstundes med dei praktiske aspekta vil det også verta lagt vekt på planlegging, presentasjon, kritisk evaluering, og analyse av resultata i form av en laboratorierapport eller muntleg fremføring.

Emnet har som mål å

 • gje ei innføring i grunnleggande molekylærbiologiske metodar
 • gjere deg i stand til å evaluere og kommunisere laboratorieresultater

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • kan forklare prinsippa for basale metodar i eksperimentell molekylærbiologi
 • kan forklare eksperimentelle data
 • kjenner generelle sikkerheitsreglar for laboratoriearbeid i molekylærbiologi

Ferdigheiter

Studenten

 • kan gjere bruk av basale metodar i eksperimentell molekylærbiologi
 • kan bruke ordinære internett-baserte databasar for nukleinsyre analyser
 • kan planlegge eksperimentelt arbeid basert på ein protokoll
 • kan kritisk evaluere og diskutere eksperimentelle resultat
 • kan følgje generelle sikkerhetsrutinar i laboratoriet
 • kan skrive labjournal
 • kan anvende kritisk og korrekt kjeldebruk

Generell kompetanse

Studenten

 • utarbeider og nytter protokollar for basalt eksperimentelt arbeid i molekylærbiologi
 • forklarar, evaluerer kritisk og diskuterer eksperimentelle resultat frå basalt eksperimentelt arbeid i molekylærbiologi

Krav til forkunnskapar

MOL100

Tilrådde forkunnskapar

Eit av emna KJEM100 eller KJEM110

Studiepoengsreduksjon

MOL202: 10 sp.

Krav til studierett

For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og at du oppfyller forkunnskapskrava. Studentar med studierett på bachelorprogrammet i molekylærbiologi har fortrinnsrett til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar og laboratoriekurs

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Forelesningar og laboratoriearbeid m/rapport og lab.-førebuing. Gjennomførte aktivitetar er gyldig i seks semester (undervisningssemesteret og dei fem påfølgande semestra). All obligatorisk aktivitet må vere godkjend før ein kan ta eksamen.

Vurderingsformer

Skriftleg skuleeksamen 3 timer

Hjelpemiddel til eksamen

Hjelpemiddel: Enkel kalkulator tillat, i samsvar med fakultetets regler.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Litteraturliste

Litteraturlista skal være klar 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Studierettleiar ved Institutt for Biovitenskap, studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.05.2023, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  26.04.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen