Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Eksperimentell molekylærbiologi II

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMOL222
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melda seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på Studentweb seinast tysdag veka etter om du har fått plass på emnet.

Første forelesning/orienteringsmøtet er obligatorisk, du mistar undervisingsplassen i emnet om du ikkje stiller denne dagen.

Tidspunkt for første forelesning/orienteringsmøtet finn du på timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Dette emnet bygger på MOL221 Eksperimentell molekylærbiologi I. 

I MOL222 vil studentane fylgje laboratorieprotokollar for å utføre molekylær kloning av to proteinkodande gener etterfulgt av uttrykking i mammalske celler og analyser med immuno-deteksjon og mikroskopi teknikkar. Resultata som vert oppnådd vil rapporteras i format for vitskapeleg publikasjon (IMRaD) og vil verte evaluert.

MOL222 vil gje studentane teoretisk og praktisk introduksjon til viktige metodar og teknikkar i biokjemi og molekylærbiologi. Desse inkluderer arbeid med molekylær kloning, PCR, plasmidoppdyrking i bakterier, plasmidreining, restriksjonsenzymanalyse, overuttrykking av gener i mammalske celler, mikroskopi, gelelektroforese og Western blotting. I tillegg vil studentane få eigenhands erfaring og fordjupning med bruk av nukleinsyredatabaser og andre bioinformatiske verktøy. Studentane vil læra dei fysiske og kjemiske prinsippa bak dei analytiske metodane.

Samstundes med dei praktiske aspekta ved emnet vil det også verta lagt særskilt vekt på dokumentasjon, kritisk evaluering, og kvalitativ og kvantitativ analyse av resultata. Tryggleiksaspekt ved laboratoriearbeid vert og vektlagt.

Emnet har som mål å gje solid grunnkunnskap og dugleik i eksperimentell molekylærbiologi teknikkar og vitskapeleg kommunikasjon, og dermed danne grunnlag for vidare studier i molekylærbiologi.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleik og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • kan forklare prinsippa for molekylær kloning og PCR, celletransfeksjon og Western blotting
 • kjenner strukturen til ein vitskapeleg rapport og korleis eksperimentelle resultat vert presentert i ein vitskapeleg kommunikasjon
 • kjenner generelle rutinar for sikkert laboratoriearbeid innan molekylærbiologi

Dugleik

Studenten

 • kan preparere plasmid for transfeksjon av celler i kultur og analysere uttrykking med bruk av fluorescensemikroskopi og Western blotting
 • kan bruke instrumentering og genteknologiske metodar for separasjon og analyse av protein og nukleinsyrer
 • kan tolke og rapportere data både kvalitativt og kvantitativt
 • kan fylgje generelle rutinar for sikkert laboratoriearbeid i molekylærbiologi
 • kan planlegge eksperimentelt arbeid basert på ein protokoll
 • kan kritisk evaluere og diskutere eksperimentelle resultat
 • kan anvende kritisk og korrekt kjeldebruk
 • kan skrive på ein vitskapleg måte

Generell kompetanse

Studenten

 • kan fylgje eksperimentelt arbeid basert på ein protokoll innan molekylærbiologi og biokjemi
 • kan kommunisere eksperimentelle prosedyrar på riktig måte, samt kritisk evaluere og diskutere oppnådde eksperimentelle resultat innan molekylærbiologi og biokjemi

Krav til forkunnskapar

www.uib.no/nb/emne/MOL100

MOL100, KJEM110 og eitt av emna MOL200/MOL203/BIO103.www.uib.no/nb/emne/MOL221

MOL221 må vere bestått. Andre emne med mykje laboratorieundervising kan erstatte MOL221.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, og at du oppfyller eventuelle opptakskrav.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

MOL202: 10 sp.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, og at du oppfyller eventuelle opptakskrav, bachelorstudenter ved bachelorprogrammet i molekylærbiologi har fortrinnsrett til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

forelesingar og laboratoriekurs

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Orienteringsmøte, forelesningar og laboratoriekurs m/rapport og lab.-førebuing. Gjennomførte aktivitetar er gyldig i seks semester (undervisningsemesteret og dei fem påfølgande semestra).

Vurderingsformer

Ein samla skriftleg laboratorierapport for alle laboratorieprosjekta (mappevurdering).

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er kun ordinær eksamen i vårsemesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Studierettleiar ved Institutt for Biovitenskap, studie@bio.uib.no