Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Eksperimentell molekylærbiologi II

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melda seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på Studentweb seinast tysdag veka etter om du har fått plass på emnet.

Første forelesning/orienteringsmøtet er obligatorisk, du mistar undervisingsplassen i emnet om du ikkje stiller denne dagen.

Tidspunkt for første forelesning/orienteringsmøtet finn du på timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Dette emnet bygger på MOL221 Eksperimentell molekylærbiologi I, og emna kan med fordel takast same semester.

MOL222 vil gje studentane teoretisk og praktisk introduksjon til viktige metodar og teknikkar i biokjemi og molekylærbiologi. Desse inkluderer arbeid med molekylær kloning, PCR, plasmidoppdyrking i bakterier, plasmidreinsing, restriksjonsenzymanalyse, overuttrykking av gener i mammalske cellelinjer, mikroskopi, gelelektroforese og Western Blotting. I tillegg vil studentane få eigenhandserfaring og fordjupning med bruk av nukleinsyredatabaser og andre bioinformatiske verktøy. Studentane vil læra dei fysiske og kjemiske prinsippa bak dei analytiske metodane.

Samstundes med dei praktiske aspekta ved emnet vil det også verta lagt særskilt vekt på dokumentasjon, kritisk evaluering, og kvalitativ og kvantitativ analyse av resultata. Tryggleiksaspekt ved laboratoriearbeid blir og vektlagt.

Emnet har som mål å gje solid grunnkunnskap i eksperimentell biokjemi og molekylærbiologi, og dannar grunnlag for vidare studie i molekylærbiologi.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

  • Kan forklare prinsippa for molekylær kloning og PCR, celletransfeksjon og Western blotting
  • Kan forklare eksperimentelle data
  • Kjenner generelle sikkerhetsrutiner for laboratoriearbeid innan molekylærbiologi

Ferdigheiter

Studenten

  • Kan preparere plasmid for transfeksjon av celler i kultur og analysere uttrykking med bruk av fluorescensemikroskopi og Western blotting
  • Kan bruke instrumentering og genteknologiske metodar for separasjon og analyse av protein og nukleinsyrer
  • Kan tolke og rapportere data både kvalitativt og kvantitativt
  • Kan følgje generelle sikkerhetsrutinar for laboratoriearbeid i molekylærbiologi
  • kan anvende kritisk og korrekt kjeldebruk

Generell kompetanse

Studenten

  • Kan følge eksperimentelt arbeid basert på ein protokoll
  • Kan forklare, analysere og diskutere eksperimentelle resultat i form av en labrapport

Krav til forkunnskapar

MOL100, KJEM110 og eitt av emna MOL200/MOL203/BIO103.

MOL221 må vere bestått eller takast same semester som MOL222. Andre emne med mye laboratorieundervising kan erstatte MOL221.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, og at du oppfyller eventuelle opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Orienteringsmøte, forelesningar og laboratoriekurs m/rapport og lab.-førebuing. Gjennomførte aktivitetar er gyldig i seks semester (undervisningsemesteret og dei fem påfølgande semestra).

Vurderingsformer

Ein samla skriftleg laboratorierapport for alle laboratorieprosjekta (mappevurdering).

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

MOL202: 10 sp.

Vurderingssemester

Det er kun ordinær eksamen i vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar ved Institutt for Biovitenskap, studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon