Hjem
Studentsider
Masteremne

Innovasjon i industriell bioteknologi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

200- talls emne som kan inngå i slutten av bachelor (5-6. semester) og mastergrad

Undervisningssemester

Haust.

Obligatorisk oppmøte på første forelesing. Antal plassar er avhengig av antal rettleiarar og prosjekter. Max. 10 studentar. Meir informasjon http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målet med emnet er at studenten skal tileigne seg kompetanse innen industriell bioteknologi som kan bidra til å fremme innovasjon og møte samfunnsutfordringer. Industriell bioteknologi er utvikling av produkter, prosesser og tjenester for kommersiell bruk ved hjelp av levende organismer, molekyler eller bioteknologiske metoder. Teknologien kan anvendes innen verksemder og i samfunnet for øvrig for produksjon av blant annet vaksiner, bio-baserte materialer, enzymer, fôr og mat. Emnet omfattar både ei teoretisk og ei praktisk tilnærming. Studenten får trening i løse næringsrelevante problemstillinger og å utvikle løsninger, samt evaluere utfordringer knyttet til disse. Det praktisk arbeidet foregår ved at studentane jobbar i grupper der kunnskap frå teoridelen blir brukt i praksis gjennom å arbeide med eit konkret eksempel innen bioteknologi. Eksempla vert utvikla i samarbeid med lokalt næringsliv, næringsklynger og FoU institusjoner.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • kjenner til eksempler på bioteknologiske produkter og prosesser i norske verksemder og industri
 • kjenner til det politiske landskapet knyttet til bioøkonomi og sirkulær økonomi
 • har brei kunnskap om bruk av levende organismer, molekyler eller bioteknologiske metoder
 • har grunnleggende kunnskap om innovasjonsystemer og verdikjeder
 • har grunnleggende kunnskap om investering og finansiering
 • har grunnleggende kunnskap om immaterielle rettigheter, verksomhetsmodeller og verksomhetssstrategi
 • har god kunnskap om etiske og samfunnsmessige problemstillinger knyttet til ansvarlig forskning og innovasjon, deriblant forståelse for bærekraftig utnyttelse av naturressurser og rammeverk for tilgang til og rettferdig fordeling av genetiske ressurser

Ferdigheiter

Studenten

 • kan løyse reelle utfordringar i verksemder ved å anvende levende organismer, molekyler eller bioteknologiske metoder om verktøy
 • kan finne, vurdere og henvise til ulike informasjonskilder, og anvende desse til å fremme nye løysingar
 • kan gjennomføre et avgrenset utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante problemstillinger
 • reflektere over bærekraft, miljømessige og etiske problem knytt til innovasjon i industriell bioteknologi, samt samfunnsansvar
 • kan formidle teoriar om og metodar for industriell bioteknologi
 • kan bidra til nytenking og innovasjon

Krav til forkunnskapar

KJEM110, KJEM130, MOL100 og MOL200 eller BIO214 (eventuelt BIO215).

En bioteknolog må ha bred kunnskap og gode ferdigheter innen grunnleggende kjemi, molekylærbiologi, biokjemi, mikrobiologi for å benytte mikroorganismer, planter- og dyreceller, eller komponenter i disse, til å utvikle produkter eller prosesser som er nyttige for verksemder eller samfunnet for øvrig.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt

Institutt for biovitenskap. Masterstudenter ved studieprogrammet i molekylærbiologi har fortrinnsrett.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar, seminar og gruppearbeid Studentene skal levere inn et prosjekt i løpet av semesteret.

Aktivitet/ Tal på timar pr. Veke: 2t

Aktivitet/ Tal på veker: 14 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Forelesninger og semesteroppgave

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Semesteroppgåve. Bestått

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen om hausten.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studie@bio.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for biovitenskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  23.11.2021, 14:00
  Trekkfrist
  09.11.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen