Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bioetikk

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår.

Frist for å melde seg til undervising i emnet er onsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast mandag veka etter fristen.

Første førelesning/orienteringsmøtet er obligatorisk, du mistar undervisingsplassen i emnet om du ikkje stiller denne dagen.

Tidspunkt for første førelesning/orienteringsmøtet finn du på timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål og innhald

Målet er at studentane vert i stand til å vurdera bioetiske problem og forstår det normative aspektet ved etisk evaluering. Undervisinga blir i stor grad bestemt av aktuell samfunnsdebatt, nasjonale og internasjonale lovar og lovforslag og nyare bioteknologisk utvikling. Tema som testing av arveeigenskapar, genterapi, kloning, stamceller, assistert befrukting, xenotransplantasjon, bruk av dyr i forsking og matproduksjon, miljøetikk, føre var-prinsippet og DNA-analyser i etterforsking og rettsvesen vil bli diskutert. Forståing av etiske prinsipp blir og gjennomgått. Det blir lagt vekt på aktiv deltaking frå studentane i undervisinga. Faget passar for studentar frå alle fakultet og med ulik bakgrunn.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

  • kan forklara filosofiske, etiske, juridiske og biologiske aspekt ved aktuelle bioetiske spørsmål
  • kjenner til etikkens normative basis
  • har innsikt i nasjonale og internasjonale lovar og lovforslag som angår bioteknologi og bioetikk
  • har oversikt over nyare bioteknologiske trendar
  • kan greie ut om sentrale tema som genterapi, arveeigenskapar, assistert befruktning, stamceller og kloning, xenotransplantasjon, bruk av dyr i forsking og matproduksjon og genetisk modifisering av organismar

Ferdigheiter

Studenten

  • kan identifisere ulike bioetiske aspekt i aktuell relevant samfunnsdebatt
  • kan presentere bioetiske problemstillingar munnleg og skriftlig for andre

Generell kompetanse

Studenten

  • kan anvende kunnskap om bioetiske problem gjennom sjølvstendig evne til ansvarleg refleksjon og kritisk tenking

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

MNF220: 3sp

Krav til studierett

Emnet er opent for alle studentar ved Universitetet i Bergen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Alle førelesingar/seminar og prosjektoppgåver.

Vurderingsformer

Godkjente prosjektoppgåver.

Karakterskala

Bestått/ikkje-bestått

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Studierettleiar ved Institutt for Biovitenskap, studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon