Hjem
Studentsider
Masteremne

Biofysikalske metodar for molekylærbiologar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår.

Emnet vil kun gå dersom minimum 5 studentar melder seg.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melda seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på Studentweb seinast tysdag veka etter om du har fått plass på emnet.

Første forelesning/orienteringsmøtet er obligatorisk, du mistar undervisingsplassen i emnet om du ikkje stiller denne dagen.

Tidspunkt for første forelesning/orienteringsmøtet finn du på timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje studentane den naudsynte teoretiske og praktiske kunnskapen som krevjast for å nytte eit utval biofysiske metodar på molekylærbiologiske system. Kurset vil gi ei forståing av det fysiske prinsippet bak teknikkane, og dessutan skildre deira tilhørande teknologien og applikasjonar. Dette er eit praktisk retta kurs, så eit viktig måk er å gje studenten praktisk trening gjennom demonstrasjonar, laboratorieøvingar og dataanalyser, samt å gje trening i å presentere dataene i form av rapportskriving.

Innhald:

Emnet vil fokusere på CW-domenet, eit protein-domen som er aktivt forska på ved Institutt for biovitenskap og ved andre forskingsinstitusjonar. CW-domene er ein del av et større enzym som bind til histonar og føretek spesifikke acetyleringar, og dette er derfor et viktig protein innan epigenetiske studie. Fire metodar vil bli bruk på proteinet. Termal stabilitet målt ved hjelp av tryptofanfluorescence, Surface Plasmon Resonance for kvantifisering av bindingskinetikk og bindingskonstantar, Isothermal Calorimetry for kvantifisering av binding og løysing av termodynamiske parameter, samt høyoppløselig NMR for å spore dei spesifikke aminosyrane som er involvert i binding av liganden.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan forklare

 • strukturbiologien og epigenetikken som trengs for å forstå systemet dei jobbar med
 • kva som gjer CW domenet til eit attraktivt vitskapeleg studie
 • dei teoretiske grunnlage for ver av teknikkane
 • kva for informasjon ein kan få utifrå teknikkane, og kva som er deira styrker og svakheiter
 • dei teknologiske prinsipp som ligg til grunn for kvar av teknikkane
 • HMS-krava som er relevante for dei praktiske øvingane

Ferdigheiter

Studenten kan

 • handtere reagensane, instrumentane og programvaren godt nok til å løyse kvar av dei fire studentøvingane
 • presentere og drøfte resultat i form av rapportar og også munnleg i grupper
 • sette resultat frå enkeltøvingar i samanheng med kvarandre og med eksisterande litteratur

Generell kompetanse

Studenten har evne til å

 • designe og utføre eksperimenter innan dei fire metodane kurset tar opp
 • skrive rapportar som held ein god vitskapeleg standard
 • evne å kombinere metodar i prosjektdesign og tolking av resultat, slik at breiare konklusjonar kan nås

Krav til forkunnskapar

MOL100, KJEM130, MOL202 eller MOL221 og MOL222 eller tilsvarande.

Emnet høver best i master- eller dokotrgraden, tidlegast i 6. semester av bachelorgraden.

Tilrådde forkunnskapar

MOL300 og MOL310 (MOL310 kan bli tatt parallelt).

Studiepoengsreduksjon

  KJEM233 (1sp), KJEM251 (1 sp)

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Laboratorieøvingar og demonstrasjonar. Gjennomførte aktivitetar er gyldig i seks semester (undervisningssemesteret og dei fem påfølgande semestra). All obligatorisk aktivitet må vere godkjend før ein kan ta eksamen.

Laboratorieøvingar og demonstrasjonar har gyldighet i 6 semester.

Første forelesing/orienteringsmøtet er obligatorisk.

Vurderingsformer

Rapportar frå laboratorieøvingar og demonstrasjonar (30%) og skriftleg eksamen, 4 timar (70%).

 Alle rapportar og skrifteleg eksamen må vera fullførde for å få karakter i emnet i undervisningssemesteret.

 For semester utan undervisning kan kandidaten avlegje skrifteleg eksamen dersom kandidaten har gyldig vurdering på laboratorie- rapportane. Resultatet rapportane (30%) og skrifteleg eksamen (70%) utgjer karaktergrunnlaget.

Hjelpemiddel til eksamen

Textbooks, teaching materials, own notaries and the internet are allowed during written school exams at home, together with simple calculator is equivalent to models specified in the faculty's rules. During school exams -home, it is not allowed to cooperate with fellow student (s) or others. Furthermore, it is important not to disturb fellow students during the exam.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Studierettleiar ved Institutt for Biovitenskap, studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Laboratorierapportar og skriftleg skuleeksamen

  Trekkfrist
  20.09.2021
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   04.10.2021, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen