Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Medisinsk teknologi i praksis

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Bergen, eventuelt med ekskursjoner. Detaljert plan for obligatoriske ekskursjoner, bedriftebesøk, hospiteringer og forelesninger vil bli annonsert i begynnelsen av undervisningssemesteret.

Mål og innhald

Emnet gir basiskunnskap om moderne laboratorie-metoder og teknologi som brukes i medisinsk diagnostikk, behandling og forskning. Kurset gjennomgår bakgrunn og bruk av avansert medisinsk-teknisk utstyr for avbildning, visualisering og behandling av sykdom og instrumentelle prosedyrer for molekylære og genetiske analyser av humane prøver. Videre gjennomgås etiske problemstillinger og prosedyrer knyttet til pasientdata fra avbildning og laboratorie-analyser. Emnet har en praktisk tilnærming med obligatorisk hospitering og besøk på analyselaboratorier og sykehus.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har grunnleggende kunnskaper om medisinsk teknologi i praksis
 • vet fordelingen av arbeidsoppgaver innen medisinsk teknologi avdelinger spesialisert innen kjemi og fysikk
 • har en god forståelse av de ulike områdene innen medisinsk teknologi omfatter diagnostikk og behandling

Ferdigheiter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • behersker relevante faglige teknikker og uttrykksformer
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff

Generell kompetanse

Studenten

 • har oversikt over sentrale problem-stillinger i medisinsk teknologi
 • forstår den faglige koblingen mellom sentrale prinsipper i medisinsk teknologi
 • kan formidle teorier, problemstillinger og løsninger i som inngår i medisnsk teknologi
 • kan resonere rundt etiske problem-stillinger knyttet til medisinsk teknologi i praksis

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Kunnskap tilsvarande pensum i kjemi, fysikk og matematikk frå videregående skule.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det eit krav om at du har ein studierett knytt til Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør) ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil foregå som forelesninger, kollokvier, gruppeoppgaver og laboratorieøvinger.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent deltagelse på hospitering samt alle obligatoriske samlinger og obligatorisk gruppeoppgave. De obligatoriske aktivitetene er gyldige i to (2) påfølgende semestre etter godkjenningen.

Vurderingsformer

Gruppeoppgåve (50% av samla karakter) og avsluttende skriftlig flervalgseksamen (2 timer) som utgjer 50% av samla karakter.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kun i haustsemesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 1. Juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskapelege fakultet ved Kjemisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her: studie.mtek@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen