Hjem
Studentsider
Årsstudium

Musikkdidaktikk 2

Studiepoeng, omfang

Emnet har eit omfang på 15 studiepoeng og er normert til to semesters fulltidsstudium.

Studienivå (studiesyklus)

Årsstudium

Fulltid/deltid

Fulltid/deltid

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

Mål

Emnet ser musikkundervisning i lys av mellom anna danningsteori, problematiserer kunnskapsomgrepet i musikk, og gjev oversikt over didaktiske posisjonar i musikkfaget.

I emnet inngår didaktikk for musikkundervisning i vidaregåande opplæring og ensembledidaktikk med vekt på klassisk instrumentalensemble og kor.

Innhald

Emnet tek opp tema som:

 • musikkpedagogiske verksemder
 • musikkfaga sine særpreg og historie
 • musikkpedagogisk utvikling og fornying innan fagområdet
 • samanhengar mellom musikkpedagogisk verksemder og kultur og samfunn

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten..

 • har kunnskap om vidaregåande opplæring og ensemble som musikkpedagogiske verksemder
 • har kjennskap til historiske og kunnskapsteoretiske perspektiv på musikkfaget

Ferdigheiter

Studenten..

 • kan få i stand gode, motiverande og inkluderande faglege og sosiale læreprosessar, med vekt på vidaregåande opplæring og samspel
 • kan variere, tilpasse og differensiere undervisning i samsvar med læreplanar
 • kan beskrive kjenneteikn ved kunnskap og tame hjå elevane og gje tilbakemeldingar som fremmar læring
 • har grunnleggande ferdigheiter i ensembleleiing og direksjon, med vekt på kor og klassisk instrumentalensemble

Generell kompetanse

Studenten..

 • kan formidle musikkdidaktiske problemstillingar på eit avansert nivå
 • kan vidareutvikle eigen kompetanse og bidra til forbetring og nyskaping i samspel med kollegaer og musikkpedagogiske verksemder og institusjonar
 • viser ansvar og sjølvstende i ulike musikkpedagogiske kontekstar

Krav til studierett

Studierett på Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design..

Arbeids- og undervisningsformer

Fellesundervisninga og omfattar forelesingar, gruppearbeid med meir, og praktisk trening i direksjon med studentgruppa som ensemble

Obligatorisk undervisningsaktivitet

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20% fører normalt til tap av eksamensrett. Ensembledidaktikk krev 100% frammøte.

For å kunne gå opp til eksamen i Musikkdidaktikk 2 må studentane ha gjennomført inntil 3 obligatoriske arbeidskrav innan fastsette tidspunkt. Konkretisering av obligatoriske arbeidskrav framgår av semesterplan.

Vurderingsformer

På grunn av situasjonen med Covid-19 har Fakultet for kunst, musikk og design endret undervisnings, eksamensform og sluttvurderingens uttrykksform for vårsemesteret 2020. De nye vurderingsordningene forholder seg til læringsutbyttebeskrivelsene, og sikrer at studenter kan følge normert studieprogresjon.

Programstyrene, instituttråd og dekan har kommet frem til en løsning, som er spesifisert her:

I emnet nyttar ein følgande vurderingsformer:

 • Obligatorisk arbeidskrav om individuell direksjon og instruksjon i undervisning
 • munnleg eksamen som gjennomføres digitalt (zoom) ca. 25 minutt.

Dei to eksamensdelane vert vekta likt. Ein intern og ein ekstern sensor. Nytt vurderingsutrykk: Bestått / ikke bestått

Ordinær eksamen ville foregått på denne måten:

I emnet nyttar ein følgande vurderingsformer:

 • utøvande eksamen i ensembledidaktikk med instruksjon og direksjon, sjølvvald stykke, ca. 20 minutt
 • munnleg eksamen, ca. 25 minutt

Dei to eksamensdelane vert vekta likt. To interne og ein ekstern sensor.

Karakterskala

Nytt vurderingsuttrykk: Bestått / Ikke bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Undervisninga vert evaluert i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/Griegakademiet ¿ Institutt for musikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:studieveileder@kmd.uib

studieveileder@kmd.uib

Eksamensinformasjon