Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Improvisasjon

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over to semester.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje studenten fordjuping og erfaring i improvisasjon gjennom å arbeide med musikalsk grunnlagsmateriale innafor melodi, rytmikk og klang. Studenten skal bli friare i utøvinga på sitt eige instrument. Emnet er sjangeruavhengig.

Innhald:

Ensemblespel er ein sentral del av emnet, og difor vil mye av undervisninga og konsertverksemda vere i eit ensemble. Ensemblet vil fungere som eit basisensemble som vil bli nytta ved konsertar og eksamen.

Studenten skal òg arbeide med solistiske innslag.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Ferdigheiter

Studenten ..

- kan nytte sitt eige instrument til å improvisere med utgangspunkt i musikalsk grunnlagsmateriale som melodi, rytme og klang

- kan nytte seg av teknikkar for improvisatorisk bruk av eige instrument som soloutøvar og i eit ensemble.

 Generell kompetanse

Studenten ..

- kan nytte sitt eige instrument til å improvisere i ulike musikalske settingar

Krav til forkunnskapar

Emnet er normalt eit tilbod til studentar som har gjennomført 2. studieår på Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon, eller tilsvarande. Av omsyn til samansetjinga og storleiken på ensemblet, vil emneansvarlig vurdere kven som får tilbod om emnet.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga omfattar arbeid med ulike former for musikalsk grunnlagsmateriale. Det vil bli arbeidd med ulike variantar av melodi, rytme og klang med siktemål om å oppnå ei friare musikkutøving på eige instrument.

Gjennom etydar/øvingar utforskar ensemblet og den einskilde studenten område som bidreg til å utfordre den musikalske ståstaden.

Innanfor området melodi blir det mellom anna arbeidd med modalitet, bitonalitet og intervalliske strukturar. l rytme blir det arbeidd med puls, underdeling og polyrytmikk, medan ein innanfor området klang arbeider med emne som registerbruk, dynamikk, harmoni og klangfarge.

I tillegg blir det sett fokus på ulike teknikkar brukt i sjangeruavhengig improvisasjon.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

- delta på fellesundervisning

- delta i ensemble og ensembleprøver

- delta på tre konsertar i løpet av undervisningsperioden.

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20% fører til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent før eksamen.

Vurderingsformer

Ein konsertframføring i slutten av vårsemesteret. Studentane på emnet skal saman gje ein konsert på minimum 30 minutt. Studentane får individuell vurdering.

Intern sensur med minst to sensorar.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@kmd.uib.no

Tlf 55 58 69 50

Eksamensinformasjon