Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Utøvande støttedisiplin, bruksklaver, notebasert

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over to semester.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å utvikle studentane sine evner til å spele enkle notebaserte satsar på klaver.

Emnet er eit støttefag for teoriemne, ensembleleiing og eige hovedinstrument.

Innhald:

Emnet skal utvikle evne til klaverspill hjå studentar som ikkje har tasteinstrument som hovudinstrument.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

* har grunnleggjande kunnskapar om klaveret sin konstruksjon og virkemåte

Ferdigheiter

Studenten ..

* har grunnleggjande ferdigheit i klaverspel

* kan lese eit enkelt notebilde og formidle det på klaviaturet

* kan framføre eit utval koralar og enkle klaverstykke

Generell kompetanse

Studenten ..

* har styrkt sine føresetnader for å gjennomføre det utøvande studiet

* har utvida grunnlaget for framtidig yrkesutøving på musikkfeltet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Emnet overlappar MUG130 Hovudinstrument klassisk 1 og MUG134 Hovuddisiplin komposisjon 1 med 5 studiepoeng.

Krav til studierett

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Individuell undervisning eller undervisning i smågrupper der det er formålstenleg.

Minimum 10 minutt repertoar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

- Delta på undervisning

- Innstudere minimum 10 minuttar repertoar

Fråvær på meir enn 20% fører til tap av eksamensrett.

Vurderingsformer

Mappeevaluering: Tre framføringar i løpet av undervisningsperioden.

Innhaldet i mappa vektas likt.

Intern sensur med minst ein sensor.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Fagleg overlapp

Emnet overlappar MUG130 Hovudinstrument klassisk 1 og MUG134 Hovuddisiplin komposisjon 1 med 5 studiepoeng.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@kmd.uib.no

Tlf 55 58 69 50

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Mappevurdering

    • Eksamensdel: Framføring 1

    • Eksamensdel: Framføring 2

    • Eksamensdel: Framføring 3