Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Utøvande støttedisiplin, trommer/rytmikk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over to semester.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet skal utvikle studentane sine evner til å spele enkle rytmemønster på trommesett. Emnet skal vere eit støttefag for studentar på jazzfag som ikkje har trommer/perkusjon som hovudinstrument.

Innhald:

I studiet vert det arbeidd med grunnleggjande teknikkar og rytmer på trommer.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

* forstår prinsippa for rytmisk form og struktur.

* har grunnleggjande kunnskapar om samansetninga og bruken av trommesett

Ferdigheiter

Studenten ..

*kan spele og halde grunnrytmen i eit band

Generell kompetanse

Studenten ..

* har styrkt sine føresetnader for framtidig yrkesutøving på musikkfeltet

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Emnet overlappar MUG132 Hovudinstrument jazz 1 med 5 studiepoeng.

Krav til studierett

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga blir gitt individuelt eller i smågrupper

Repertoarkrav: 3 låtar i band

Obligatorisk undervisningsaktivitet

  • Delta på undervisning
  • Innstudere minimum 3 låtar

Fråvær på meir enn 20% fører til tap av eksamensrett.

Vurderingsformer

Mappevurdering: 3 framføringar i løpet av undervisningsperioden.

Innhaldet i mappa vert vekta likt.

Intern sensur med minst ein sensor.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Fagleg overlapp

Emnet overlappar MUG132 Hovudinstrument jazz 1 med 5 studiepoeng.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@kmd.uib.no

Tlf 55 58 69 50

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Mappevurdering

    • Eksamensdel: Framføring 1

    • Eksamensdel: Framføring 2

    • Eksamensdel: Framføring 3