Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Utøvande støttedisiplin, ensembleleiing

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over eitt semester.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje studenten grunnleggjande ferdigheiter i dirigering av ensemble, leiing av ensembleprøver, og forståing av samspelet mellom partitur og dirigering.

Innhald:

I studiet inngår praktisk øving i dirigering foran ensemble, og som teknisk retta øving utan ensemble.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

* kjenner til dei ulike taktfigurane

* kjenner nokre utvalde verk for aktuelle vokal- og instrumentalensemble

Ferdigheiter

Studenten ..

* kan leie innstuderinga og framføringa av eit musikkstykke i vokal- eller instrumentalensemble

Generell kompetanse

Studenten ..

* har grunnleggjande forståing for verbal og nonverbal kommunikasjon i eit ensemble.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Emnet ovarlappar MUG131 Hovudinstrument klassisk 2, MUG133 Hovudinstrument jazz 2 og MUG135 Hovuddisiplin komposisjon 2 med 5 studiepoeng.

Krav til studierett

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Fellesundervisning. Studenten skal delta aktivt i undervisninga som dirigent og songar/instrumentalist i ensemblet.

Det vert arbeid med både utdrag frå og heile musikkverk. Til saman utgjer repertoaret om lag 25 minutt.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Delta på fellesundervisning.

Fråvær på meir enn 20% fører til tap av eksamensrett.

Vurderingsformer

Mappevurdering: Tre vurderingssituasjonar i løpet av undervisningsperioden, der det skal inngå både innstudering og konsertant ensembleleiing.

Innhaldet i mappa vert vekta likt.

Intern sensur med minst ein sensor.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Fagleg overlapp

Emnet ovarlappar MUG131 Hovudinstrument klassisk 2, MUG133 Hovudinstrument jazz 2 og MUG135 Hovuddisiplin komposisjon 2 med 5 studiepoeng.

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder.kmd@uib.no

Tlf 55 58 69 50

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  Dato
  06.12.2022
  • Eksamensdel: Mappedel 1

   Dato
   06.12.2022
  • Eksamensdel: Mappedel 2

   Dato
   06.12.2022
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 3

   Dato
   06.12.2022