Hjem
Studentsider
Årsstudium

Praksis for Praktisk-pedagogisk utdanning, musikk (heiltid)

 • Studiepoeng0
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMUPRA210
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

Praksis gir ingen studiepoeng, men er ein integrert del av PPU-studiet, som er knytt til både pedagogikk- og fagdidaktikkemna.

Går over to semester.

Studienivå (studiesyklus)

Årsstudium

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

Mål

Studentane skal erfare ulike sider ved lærarrolla og dei ulike praksisane emnet omfattar. Målet er at studenten i praksis skal kunna dokumentera progresjon i eiga undervisning, både gjennom praktisk undervisningsarbeid, samt planlegging og refleksjon rundt denne.

I praksisemnet skal studenten også dokumentera at dei kunnskapar og ferdigheitar han/ho har erverva i pedagogikk- og didaktikkundervisninga, vert omsett i praktisk handling på dei arenaene praksisen vert gjennomførd på.

Innhald

Emnet tar opp tema som:

 • læringsmiljø, læraren si rolle som klasseleiar og rollemodell, elevsamtalar og yrkesetikk.
 • differensiering og tilpassa opplæring, også for elever i et fleirkulturelt læringsmiljø. Sjå den einskilde og sjå klassen under eitt.
 • planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av opplæring, og vurdering og dokumentasjon av elevane si læring.
 • formell og uformell elevvurdering.
 • tiltak for elevar med særskilde behov, samarbeid med hjelpeapparatet.
 • samarbeid mellom skule og heim.
 • teamarbeid, skulen som organisasjon.
 • endrings- og utviklingsarbeid.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten..

 • har kunnskap om grunnskule, vidaregåande skule og kulturskule som organisasjon og planane og retningslinjene desse skulane er underlagt.
 • har kunnskap om korleis undervisnings-/øvingsplanlegging kan gjennomførast på ein god måte i dei ulike praksisane i studiet.
 • har kunnskap om praktisk-metodiske verktøy for å undervise i dei ulike skuleslag/praksisarenaer som studiet femner om.

Ferdigheiter

Studenten..

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere/reflektere over eigen praksis med utgangspunkt i gjeldande planar for grunnskulen, vidaregåande skule og kulturskulen.
 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere/reflektere over eigen praksis som ensembleleiar.
 • kan gjennom praksis dokumentera gode faglege føresetnader for å undervise i dei praksisane studiet femner om.
 • kan tilpasse si eiga praksisundervisning i samsvar dei føresetnader eleven eller elevgruppa/ensemblet har.
 • kan ta grunngjevne yrkesetiske val.

Generell kompetanse

Studenten..

 • kan kommunisere og samarbeide med elevar, kollegaar, leiing, foreldre og andre partar i opplæringssystemet.
 • kan delta i ulike typar utviklingsarbeid.

Krav til studierett

Studierett på Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design.

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisundervisninga femner om observasjon av andre si undervisning, sjølvstendig undervisning (anten individuelt eller saman med andre) og rettleiing frå praksislærar/faglærar. Deltaking i aktuelle samarbeidsforum knytt til praksis kan og inngå som del av praksis.

60 arbeidsdagar praksis skal inngå som en integrert del av studiet. Samanlikna med ein lærar sin arbeidsplan utgjer dette 500 arbeidstimar, som inkluderer undervisning, førebuing, vurderingsarbeid, møte- og samarbeidstid samt tid til fagleg utviklingsarbeid.

Studentane har praksis i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. I tillegg har studentane normalt praksis i kulturskulen. Andre praksisarenaer som frivillig musikkliv kan òg vera aktuelle.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

All praksis er obligatorisk. Det er krav om 100% frammøte og god førebuing.

 • 15 dagar praksis i grunnskule
 • 15 dagar praksis i vidaregåande opplæring
 • 15 dagar praksis i kulturskule
 • 15 dagar praksis i ensemble/samspel

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgande vurderingsformer:

 • Det vert gjort ei heilskapleg vurdering av studenten sine praksisperiodar gjennom samarbeid med praksisrettleiar og faglærar.

Karakterskala

«Bestått» / «Ikkje bestått»

Vurderingssemester

Haust og vår

Emneevaluering

Undervisninga vert evaluert i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk, design v/Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her: studieveileder.kmd@uib.no