Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Vitskapleg publisering for museumstilsette

Beskrivelse

Vitskapleg publisering for museumstilsette er retta mot tilsette i museumssektoren og skal gjere studentane kjende med publisering av vitskaplege tekstar, særleg i fagfellevurderte tidsskrift. Emnet skal òg gje øving i å skrive ein vitskapleg artikkel basert på eit forskingsprosjekt.

Studentane skal skrive eit utkast til ein vitskapleg artikkel under rettleiing og diskutere eigne og medstudentane sine artikkelutkast, ut frå bestemte faglege vurderingsnormer og retningsliner. Artikkelen kan vere basert på eit sjølvstendig forskingsarbeid knytt til museumssektoren eller andre sjølvstendige forskingsarbeid.

Undervisning

Tre studiesamlingar à tre dagar i Bergen i løpet av vårsemesteret, med forelesingar og seminar. Inntil 3 timar rettleiing til artikkelen kjem i tillegg til samlingane. Rettleiinga kan vera individuell eller gruppebasert.Våren

Samlingar våren 2020:

 

1.samling:

Onsdag 22.jan 12.15-16.00

Torsdag 23.jan 09.15-16.00

Fredag 24.jan 09.15-12.00

2.samling:

Onsdag 18.mars 12.15-16.00

Torsdag 19.mars 09.15-16.00

Fredag 20.mars 09.15-12.00

3.samling:

Onsdag 13.mai 12.15-16.00

Torsdag 14.mai 09.15-16.00

Fredag 15.mai 09.15-12.00

Det er obligatorisk å delta på alle tre samlingane.

Vurdering / eksamen

Innlevering av skriftleg oppgåve i form av ein vitskapleg artikkel som er klar for innsending til eit tidsskrift.

Innleveringsfrist våren 2020: 10. juni

Opptaks- og forkunnskapskrav

For opptak til vidareutdanning ved Universitetet i Bergen er det krav om anten generell studiekompetanse eller realkompetanse. Til dette emnet er det i tillegg krav om fullført universitets- eller høgskuleutdanning på bachelornivå, eller tilsvarande.

Dersom du vil ta dette kurset må du søke plass innan oppgitt søknadsfrist og legge ved dokumentasjon på tidligare utdanning. Søknaden må vidare innehalda ei skildring av kva den planlagte artikkelen skal handla om. Skildringa kan gjerne ha form av eit tenkt samandrag eller abstract. Den må også oppgi kva for forskningsarbeid artikkelen skal byggja på, kor langt forskinga er kome og kva tidsskrift artikkelen er tenkt publisert i. Omfang omlag 300 ord.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Eirik Kvam Goksøyr
55 58 30 29
museum@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Utkast til vitskapleg artikkel

  Innleveringsfrist
  13.11.2020, 13:00
  Trekkfrist
  30.10.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs