Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Vitskapleg publisering for museumstilsette

Beskrivelse

Vitskapleg publisering for museumstilsette er retta mot tilsette i musea og skal gjere studentane kjende med publisering av vitskaplege tekstar, særleg i fagfellevurderte tidsskrift. Det skal òg gje øving i å skrive ein vitskapleg artikkel basert på eit forskingsprosjekt.

Studentane skal skrive eit utkast til ein vitskapleg artikkel under rettleiing og diskutere eigne og medstudentane sine artikkelutkast, ut frå bestemte faglege vurderingsnormer og retningsliner. Artikkelen kan vere basert på eit sjølvstendig forskingsarbeid knytt til museumssektoren og/eller andre sjølvstendige forskingsarbeid.

Undervisning

Tre studiesamlingar à tre dagar i Bergen i løpet av vårsemesteret.

Våren 2020: Uke 3, 12 og 21

Vurdering / eksamen

Innlevering av skriftleg oppgåve i form av ein vitskapleg artikkel

Innleveringsfrist: 1. juni 2020

Opptaks- og forkunnskapskrav

For opptak til vidareutdanning ved Universitetet i Bergen er det krav om anten generell studiekompetanse eller realkompetanse. Til dette kurset er det i tillegg krav om fullført universitets- eller høgskuleutdanning på bachelornivå, eller tilsvarande.

Dersom du vil ta dette kurset må du søke plass innan oppgitt søknadsfrist og legge ved dokumentasjon på tidligare utdanning. Søknaden må vidare innehalda ei skildring av kva den planlagte artikkelen skal handla om. Skildringa kan gjerne ha form av eit tenkt samandrag eller abstract. Den må også oppgi kva for forskningsarbeid artikkelen skal byggja på, kor langt forskinga er komen, og kva tidsskrift artikkelen er tenkt publisert i. Omfang omlag 300 ord.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Eirik Kvam Goksøyr
55 58 30 29
museum@uib.no

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Vår 2020
Pris: Ikkje studieavgift
Søknadsfrist: 01.12.2019