Hjem
Studentsider
Masteremne

Vitskapleg publisering for museumstilsette

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gjere studentane kjend med publisering av vitskaplege tekster, særlig i fagfellevurderte tidsskrift. Det skal òg gje oppøving i å skrive ein vitskapleg artikkel basert på eit forskingsprosjekt.

Studentane skal skrive eit utkast til ein vitskapleg artikkel under rettleiing og diskutere eigne og medstudentar sine artikkelutkast, ut frå bestemte faglege vurderingsnormer og retningsliner. Artikkelen kan vere basert på eit sjølvstendig forskingsarbeid knytt til museumssektoren eller andre sjølvstendige forskingsarbeid.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Studenten kjenner til prosessen med vitskapleg publisering og ulike utfordringar knytt til denne, og har kunnskapar om vitskaplege publiseringskanalar, publiseringspraksis, skriveprosessen og fagfellevurdering av vitskaplege artiklar.

Ferdigheiter:

Studenten har erfaring med å arbeide med ein vitskapleg artikkel.

Generell kompetanse:

Studenten kan skrive klart og målretta, og kan både gje og ta imot faglege, kritiske tilbakemeldingar på eigne og andre sine faglege arbeid.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Emnet har fullt fagleg overlapp med AHKR391.

Krav til studierett

Emnet er hovudsakleg retta mot tilsette i museumssektoren, og har eige opptak i samråd med museet studenten er tilsett ved. Dersom det er plassar, er emnet og ope for studentar med studierett på eit studieprogram ved AHKR.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga strekk seg over eitt semester og er organisert i tre samlingar à inntil tre dagar. Samlingane er sett saman av forelesingar og seminar. Inntil 3 timar rettleiing til artikkelen kjem i tillegg til samlingane. Rettleiinga kan vera individuell eller gruppebasert.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking på alle samlingane. Godkjenning av individuell pensumliste.

Vurderingsformer

Utkast til ein vitskapleg artikkel som er klar for innsending til eit tidsskrift.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Vår / haust

Litteraturliste

Pensum omfattar ein eller fleire bøker om akademisk skriving/publisering og eit utval av 5 artiklar som nyleg har blitt publiserte i fleire relevante vitskaplege tidsskrift. Det er og forventa at studentane les og kommenterer kvarandre sine arbeid.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluera emnet.

Programansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Emneansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Utkast til vitskapleg artikkel

  Innleveringsfrist
  20.06.2023, 13:00
  Trekkfrist
  06.06.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen