Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i musikkterapi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Griegakademiet - Institutt for musikk

Mål og innhald

Emnet gjev ein introduksjon til musikkterapi, med eit overblikk over fag og praksisfelt. Emnet inneheld tre hovudkomponentar:

Innføring i musikkterapeutisk teori og forskingsmetode
Kurset gjev ei innføring i sentrale tradisjonar, omgrep, teoriar og forskingstilnærmingar i musikkterapifaget, i eit historisk og systematisk perspektiv. Integrert i kurset er eit leseseminar, der det å lese og fortolke akademiske musikkterapitekstar blir sett i fokus.

Innføring i sentrale arbeidsfelt og praksistradisjonar i musikkterapien
Kurset introduserer breidda i musikkterapeutiske arbeidsfelt, frå førebyggjande og helsefremmande arbeid til behandling og palliativ omsorg. Arbeidsfelt slik dei er utvikla i norsk samanheng, innan ulike samfunnssektorar og forvaltningsnivå, blir vektlagde. Sentrale trekk ved musikkterapeutiske arbeidsprosessar og nokre av dei mest vanlege arbeidsmåtar, målgrupper og målområde blir også gjennomgått.

Eigenerfaring med musikkterapeutiske arbeidsmåtar
Kurset gjev studentane høve til å erfare nokre av dei mest vanleg aktivitetsformene og arbeidsmåtane i musikkterapien, slik som lytting, samspel, improvisasjon, dans og rørsle, songskriving og verbal refleksjon. Kurset inneheld praksisseminar og observasjon av musikkterapipraksis.

Læringsutbyte

Ved avslutta emne har studenten følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskapar
Studenten ..

- viser elementær kunnskap om musikkterapi som fag, profesjon og praksis
- kjenner til dei sentrale teoriane og forskings-metodane på fagområdet
- forstår korleis musikkterapi er knytt til historisk og kulturell kontekst

Dugleikar
Studenten ..
- viser forståing av korleis musikkterapi blir praktisert, med kva målgrupper og i kva samanhengar, og kan delta i samtalar om kva som er god praksis
- viser evne til å lese og forstå musikk-terapeutisk faglitteratur og delta i samtalar om musikk-terapeutisk teori og forsking

Generell kompetanse
Studenten ..
- har erfart nokre av dei mest sentrale arbeidsmåtane i musikkterapeutisk praksis og kan reflektere om deltaking i musikkaktivitetar relevante for musikkterapeutisk praksis

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggjande bruksmusikalsk dugleik og kunnskapar i musikkteori.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga vil inkludere førelesingar, gruppeoppgåver, videoobservasjonar og eigenerfaringskomponentar. Arbeid med emnet krev evne til sjølvstendig tileigning av litteratur og evne til munnleg og skriftleg drøfting og analyse av praksiserfaringar i lys av pensum. Som førebuing til eksamen blir desse dugleikane oppøvde gjennom leseseminar, diskusjonar, studentpresentasjonar, skriftlege oppgåver og heimearbeid.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

All undervisning er obligatorisk og omfattar fleire komponentar/kurs. Fråvær på meir enn 20 % i ein eller fleire av komponentane i emnet fører normalt til tap av eksamensrett.

Det er ein føresetnad at alle obligatoriske aktivitetar er gjennomførte og godkjende før eksamen.

Vurderingsformer

5 timars skriftleg skuleeksamen, eventuelt som digital skuleeksamen.

Minst to sensorar der ein av dei skal vera ekstern.

Karakterskala

Bokstavkarakterar frå A til F.

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Pensum er på ca. 700 sider. Eiga litteraturliste blir utarbeidd.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  15.02.2023, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted