Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Musikkterapeutisk bruksmusikk

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor 

Undervisningssemester

Haust og vår. Undervisninga går over to semester.

Undervisningsstad

Griegakademiet - Institutt for musikk

Mål og innhald

Emnet gjev ei praktisk og teoretisk innføring i musikkterapeutisk bruksmusikk, altså musikk og musiseringsformer som kan fungere sosialt i brukssituasjonar som er aktuelle i musikkterapien. Undervisning i emnet gjev eit fundament knytt til musikk, gjennom forståing av grunnleggjande musikkteori og oppøving av praktisk musikkdugleik.

Emnet inneheld fleire komponentar:

Høyrelære/satslære

Innhaldskomponentar i kurset i høyrelære/satslære er: kunnskap om toneartar, skalaer og harmonikk, transkripsjon av melodi, rytme og harmonisk skjema i enkeltlåtar (såkalla "plukking" av låtar), og arrangering for to, tre og fire stemmer, i relevante sjangrar. Kurset blir undervist i grupper på maksimum åtte studentar.

Bruksinstrument

Bruksinstrument skal vere eit aktuelt akkompagnementsinstrument, vanlegvis piano eller gitar, og det anbefalast at studentar undervises i sitt svakaste bruksinstrument (gitar eller piano). Studenten bør utvikle dugleik på følgjande område: Besifringsspel og bladspel (på gitar eventuelt spel etter tabulatur), gehørspel og transponering. I den grad det er rom for det, kan ein også arbeide med improvisasjon. Undervisninga tar særleg sikte på å setje studenten i stand til å akkompagnere song- og instrumentalaktivitetar og å forme eit musikalsk uttrykk ut frå det musikalske materialet som føreligg (sjå også emneplanane for MUTP302 og MUTP303).

Seminar i afrikansk musikk

Kurset omfattar eit seminar i afrikansk perkusjon og/eller dans.

 

Vekeskurs i norsk folkemusikk

Studentane får ei innføring i norsk folkemusikktradisjon ved å følgje vekeskurs i folkemusikk og folkedans ved Ole Bull Akademiet.

 

Korprosjekt ved Griegakademiet

Studentane får røynsle med musikkutøving i klassisk tradisjon gjennom deltaking på Griegakademiet sine korprosjekt i samarbeid med aktuelle orkester.

Læringsutbyte

Ved avslutta emne har studenten følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskapar
Studenten har grunnleggande teoretisk kunnskap i musikk og kan delta musikalsk i praksisundervisninga på studiet.

Dugleikar
Studenten har grunnleggande praktisk dugleik i musikk og kan nyttiggjere seg undervisninga på andre musikkrelaterte emne i studiet.

Generell kompetanse
Studenten er kvalifisert til å engasjere andre menneske i helsefremjande musikalsk praksis.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Tilrådde forkunnskapar inkluderer teoretisk og praktisk dugleik i musikk minimum tilsvarande godt avgangsnivå for musikklinje på vidaregåande skule. Praktisk dugleik i musikk må omfatte hovudinstrumentdugleik og bruksmusikkompetanse på eit akkompagnementsinstrument. Breidde i høve til (bi)instrument og sjangerkunnskap er ein fordel.

Krav til studierett

Femårig integrert masterprogram i musikkterapi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga inkluderer førelesingar, gruppeoppgåver og aktiv musisering. Arbeid med emnet krev aktiv eigeninnsats av studenten i form av øving, bruksmusikkarrangering osb.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

All undervisning er obligatorisk og omfattar:

- Kurs i bruksinstrument
- Kurs i høyrelære/satslære
- Kurs i afrikansk perkusjon og/eller dans
- Vekeskurs i norsk folkemusikk og folkedans ved Ole Bull Akademiet
- Deltaking i korprosjekt ved Griegakademiet

Det er ein føresetnad at alle obligatoriske aktivitetar er gjennomførte og godkjende før eksamen. Fråvær på meir enn 20 % fører normalt til tap av eksamensrett.

Vurderingsformer


Endringer i eksamensavvikling grunnet COVID-19

Fakultet for kunst, musikk og design har på bakgrunn av COVID-19 situasjonen endret undervisning og vurdering i henhold til læringsutbyttebeskrivelser, for våren 2020. Vurderingsordningene som er vedtatt skal sikre at studenter kan fullføre sitt studium til normert tid.

Programstyrene, instituttråd og dekan har kommet frem til en løsning, som er spesifisert her:

Eksamen i MUTP102 / Musikkterapeutisk bruksmusikk gjennomføres digitalt
Intern sensur
Eksamensdato 29.05.2020
Timeplan for gjennomføring vil bli publisert på Mitt UiB


__________________________________

Eksamen omfattar dugleiksprøve på aktuelt bruksinstrument, der studenten dokumenterer tilfredsstillande musikalsk framgang, tilfredsstillande musikkteoretisk forståing, og dugleik som ville kunne fungere i ein musikkterapeutisk arbeidssituasjon.

Intern sensur med minst to sensorar.

Karakterskala

Greidd/Ikkje greidd 

Litteraturliste

Pensum er på ca. 200 sider. Eiga litteraturliste blir utarbeidd. I tillegg kjem aktuelt notemateriale og sjangerinformasjon.

Emneevaluering

Det blir gjennomført evaluering i form av spørjeskjema. Ein skriftleg rapport blir utarbeidd.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/Griegakademiet - Institutt for musikk

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@kmd.uib.no

Tlf 55 58 69 50

Eksamensinformasjon