Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge, del 1: Innføring

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Deltid.

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

 Universitetet i Bergen.

Mål og innhald

Mål:

Økt kompetanse om bruk av musikk i forebyggende arbeid for barn og unge for musikkterapeuter, sosialarbeidere, lærere og andre relevante profesjoner

Aktuelle målgrupper er barn og unge innen barnevern, kriminalomsorg, skole og psykisk helse innen generelt forebyggende arbeid.

Emnet setter studenten i stand til å bruke musikk som verktøy i forebyggende arbeid

Studentene får innføring i etiske rammeverk og kritisk refleksjon relevant for bruk av musikk i forebyggende arbeid

Emnet legger vekt på at studentene utvikler læring gjennom selvstendige arbeidsprosesser og i samarbeid med andre medstudenter.

Det legges opp til at online verktøy blir gjort tilgjengelig slik at diskusjoner som oppstår i undervisningen kan drøftes videre

Det avholdes workshops for utvikling av musikalske ferdigheter kunnskaper knyttet til musikkteknologi

Innhold: 

Del 1 inneholder følgende tema:

Teoretiske tema:

  • Generelt om musikk som verktøy i forebyggende arbeid for barn og unge
  • Ferdigheter og kunnskaper knyttet til musikk for å fremme traumeinformert omsorg
  • Etiske rammebetingelser, herunder FN¿s Barnekonvensjon, nasjonale lovverk og veiledere
  • Innføring i samarbeidsorienterte vurderingsformer av eget arbeid

Metodikk:

  • Opplæring/veiledning i bruk av musikk som verktøy i forebyggende arbeid, herunder relevant musikkteknologi, sangskriving, improvisasjon, trommesirkel, musikklytting, samspill i grupper, musikkterapeutisk samtale

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper:

  • Studenten har kunnskaper om bruk av musikk som verktøy i forebyggende arbeid i kontekster som skole, barnevern og psykisk helse innen generelt forebyggende arbeid.
  • Studenten har kunnskaper om aktuell musikkterapiteori, musikkvitenskap, sosiologi, og menneskerettigheter

Ferdigheter:

  • Studenten har lært ulike modeller for tverrfaglige- og tverretatlige kompetanseoverføringer til relevante aktører i arbeid med barn og unge
  • Studenten har utviklet grunnleggende ferdigheter knyttet til arbeidsformer som inkluderer samspill, musikkteknologi, sangskriving og improvisasjon, terapeutisk samtale

Generell kompetanse:

  • Studenten kan reflektere over egen praksis og etiske problemstillinger knyttet til musikk som verktøy ved forebyggende arbeid med barn og unge

Krav til forkunnskapar

Relevant profesjonsutdanning på minimum bachelornivå

Tilrådde forkunnskapar

Det kreves ingen forkunnskaper hva gjelder musikk.

Hver søker sender inn et motivasjonsbrev på 1 s der søkeren beskriver sin relasjon til musikk, som lytter og/eller utøver og/eller i andre roller/funksjoner.

Krav til studierett

 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen omfatter forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og nettbasert aktivitet. Som endel av undervisningen, gjør studentene kvalitative undersøkelser på egen arbeidsplass.

Studiet er organisert med 2 samlinger à 2 dager, to samlinger i høstsemesteret

Alle samlingene er obligatoriske.

Det blir lagt opp til nettbasert aktivitet mellom samlingene. 

Hver student skal i løpet av emnet ha ett muntlig framlegg, der studenten skal presentere en egen aktivitet og legge fram målsettinger med aktiviteten.

Undervisningen omfatter nettbasert arbeid og 1 oppgaveinnleveringer mellom samlingene. 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studiet er organisert med 2 samlinger à 2 dager, to samlinger i høstsemesteret.

Alle samlingene er obligatoriske.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen over 7 dager med selvvalgt tittel over oppgitt tema, omfang 2500, som blir vurdert til bestått/ikke bestått. 

Studentene mottar tilbakemeldinger på samarbeidsorienterte vurderingsformer.

Karakterskala

Stått/ Ikkje stått.

Vurderingssemester

Høst

Litteraturliste

Pensum er på ca. 350 s. Pensumliste vert utarbeidd for emnet.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Griegakademiet - Institutt for musikk.

studieveileder.kmd@uib.no

Administrativt ansvarleg

Griegakademiet - Institutt for musikk.

studieveileder.kmd@uib.no

Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk.

studieveileder.kmd@uib.no

Eksamensinformasjon