Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge, del 1: Innføring

Beskrivelse

Del 1 inneholder følgende tema:

Teoretiske tema:

  • Et sosiokulturelt perspektiv på musikkens betydning for barn og unges oppvekst
  • Generelt om musikk som verktøy i forebyggende arbeid for barn og unge
  • Ferdigheter og kunnskaper knyttet til musikk for å fremme traumeinformert omsorg
  • Etiske rammebetingelser, herunder FN¿s Barnekonvensjon, nasjonale lovverk og veiledere
  • Innføring i samarbeidsorienterte vurderingsformer av eget arbeid

Metodikk:

  • Opplæring/rettledning i bruk av musikk som verktøy i forebyggende arbeid, herunder relevant musikkteknologi, sangskriving, improvisasjon, trommesirkel, musikklytting, samspill i grupper, musikkterapeutisk samtale

Les mer om mål og innhold og læringsutbytte i emnebeskrivelsen: www.uib.no/MUTP640/description

Undervisning

Undervisning på deltid over 1 semester, med 2 samlinger à 2 dager i løpet av vårsemesteret.

Begge samlingene er obligatoriske.

Undervisningen omfatter forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og nettbasert aktivitet mellom samlingene. Som en del av undervisningen skal studentene gjøre kvalitative undersøkelser på egen arbeidsplass.

Vi legger opp til bruk av PBL (prosjektbasert læring), det vil si at studentene er en ressurs for hverandre

Hver student skal i løpet av kurset ha ett muntlig framlegg, der studenten skal presentere en egen aktivitet og legge fram målsettinger med aktiviteten, i tillegg til forslag til hvordan en kan legge til rette i praksis og evaluere praksis i et tverrfaglig team. 

Vurdering / eksamen

Hjemmeeksamen over 7 dager med selvvalgt tittel over oppgitt tema, omfang 2500 ord, som blir vurdert til bestått/ikke bestått. 

Studentene mottar dessuten evalueringer hva gjelder kvalitative undersøkelser på egen arbeidsplass fra kurslærer.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Relevant profesjonsutdanning på minimum bachelornivå.

Vi ber om at du sender inn et motivasjonsbrev på 1 side der du beskriver din relasjon til musikk, som lytter og/eller utøver og/eller i andre roller/funksjoner. Dette laster du opp sammen med selve søknaden.


Vi krever ingen forkunnskaper i musikk eller musikkteknologi.

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Vår 2020
Pris: NOK 5000
Søknadsfrist: Frist utløpt