Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge, del 2: Samarbeidsformer

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Deltid

Undervisningssemester

Haust

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over eit semester.

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen.

Mål og innhald

Mål:

Økt kompetanse for musikkterapeuter, sosialarbeidere, lærere og andre relevante profesjoner som arbeider med forebyggende arbeid for barn og unge.

Del 2 fokusere mot å integrere etablert kunnskap fra del 1 gjennom praktisk og teori

Emnet legger opp til at studenten skal planlegge, gjennomføre og evaluere et musikkprosjekt på egen arbeidsplass.

Det forutsettes at studenten utforsker kunnskaper fra del 1 og 2 gjennom egen praksis

Det avholdes workshops for utvikling av musikalske ferdigheter kunnskaper knyttet til musikkteknologi

Innhold:

Del 2 inneholder følgende tema:

Teoretiske tema:

  • Bruk av musikk for å fremme et psykososialt læringsmiljø i skolen
  • Musikkterapi som tilnærming i barnevernet
  • Bruk av musikk i arbeid med enslige mindreårige
  • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i arbeid med barn og unge

Metodikk:

  • Opplæring/rettledning i bruk av musikk, for eksempel musikkteknologi, sangskriving, trommesirkel, musikklytting, samspill i grupper, musikkterapeutisk samtale

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

  • Studenten har kunnskaper knyttet til de konkrete temaene presentert gjennom emnet

Ferdigheter:

  • Studenten kan bruke ulike musikkrelaterte tilnærminger/metoder tilpasset de ulike temaene skissert i emnebeskrivelsen
  • Studenten har lært ulike modeller for tverrfaglige- og tverretatlige kompetanseoverføringer til relevante aktører i arbeid med barn og unge

Generell kompetanse:

  • Studenten kan planlegge, gjennomføre og evaluere musikkprosjekt

Krav til forkunnskapar

Relevant profesjonsutdanning på bachelornivå.

Tilrådde forkunnskapar

MUTP641 (del 2) byggjer vidare på MUTP640 (del 1).

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen omfatter forelesninger, gruppearbeid, og nettbasert aktivitet.

Hver student skal i løpet av emnet ha ett muntlig framlegg, der studenten skal presentere en egen aktivitet og legge fram målsettinger med aktiviteten.

Undervisningen omfatter nettbasert arbeid og 1 oppgaveinnleveringer på mellom samlingene, ca 600-800 ord.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studiet er organisert med 2 samlingar à 2 dager, begge i vårsemesteret.

Samlingane er obligatoriske.

Vurderingsformer

Heimeeksamen over 7 dagar med sjølvvald tittel over oppgjeve tema, omfang 2500 ord, som vert vurdert til stått/ikkje stått.

Studentane mottek tilbakemelding frå kurslærar når det kjem til kvalitative undersøkingar på eigen arbeidsplass.

Karakterskala

vurdering gjev karakter: Stått/ Ikkje stått.

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Pensum er på ca. 400 s. Eiga pensumliste blir utarbeidd.

Emneevaluering

Evaluering vert gjennomført i samsvar med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Griegakademiet - Institutt for musikk.

evu@grieg.uib.no

Administrativt ansvarleg

Griegakademiet - Institutt for musikk.

evu@grieg.uib.no

Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk.

studieveileder.kmd@uib.no

Kontakt

Eksamensinformasjon