Hjem
Studentsider
Masteremne

Vidareutdanning for musikkterapeutar i eldreomsorg

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeMUTP661
  • Talet på semester2
  • Språk Norsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master.

Fulltid/deltid

Deltid.

Undervisningssemester

 Haust og vår 2015/2016.

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over 2 semester.

Undervisningsstad

 Universitetet i Bergen.

Mål og innhald

Mål:

- auka kompetanse for musikkterapeutar som arbeider i eldreomsorg eller som ønskjer slik praksis.

Innhald:

Studiet tar opp tema som

- Aldringsprosessar, systemforståing og musikkterapeuten si rolle

- Musikkterapi og demens

- Musikkterapi og alderspsykiatri

- Musikkterapi og nevrologiske lidingar og andre sjukdomar som opptrer i eldre år

- Musikkterapi og palliativ omsorgi

- Tverrfagleg samarbeid

- Opplæring/rettleiing av anna helsepersonell i bruk av musikk

Musikkterapeutiske metodar og arbeidsmåtar vert knytt til kvart enkelt emneområde. Kartlegging, dokumentasjon og evaluering inngår også.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

* Studenten har kunnskap om ulike brukargrupper innan eldreomsorga, diagnosar, funksjons-avgrensingar og gjenverande ressursar.

* Studenten har kunnskap om musikkterapiteori og forsking innan feltet eldreomsorg.

Ferdigheiter:

* Studenten kan bruke ulike musikkterapeutiske tilnærmingar/ metodar tilpassa individuelle ønskjer og behov hos ulike brukargrupper i eldreomsorga.

* Studenten har lært ulike modellar for kompetanse- overføring til andre aktørar i eldreomsorga.

Generell kompetanse:

* Studenten kan reflektere over eigen praksis og etiske problemstillingar knytt til eldreomsorg.

* Gjennom arbeid med dei ulike delemna skal studenten bli betre i stand til å utføre musikkterapi-praksis med eldre, til å kommunisere med andre aktørar i feltet og til å kunne tilby opplæring og rettleiing til helsearbeidarar.

Krav til forkunnskapar

Godkjent mastergrad i musikkterapi eller 2-årig vidareutdanning i musikkterapi.

Tilrådde forkunnskapar

Søkjarar vert oppmoda om å sjekke noverande emneplan og pensumliste ved masterstudiet i musikkterapi og om å oppdatere seg fagleg i høve til dette, før dei byrjar på vidareutdanningstilbodet.

Krav til studierett

 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 Emnet inneheld fire samlingar. Kvar samling har 12 timar undervisning fordelt på to dagar. Om lag 6 timar blir førelesning, resten blir fordelt på gruppearbeid, plenumsdiskusjonar og studentframlegg.

Den enkelte student skal i løpet av kurset presentere ein eigna musisk aktivitet og legge fram målsettingar med aktiviteten i tillegg til forslag til korleis ein kan legge til rette i praksis og evaluere.

Nettbasert arbeid vil inkludere svar på spørsmål knytt til tema og pensumlitteratur for kvar samling.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

- Deltaking og engasjement i undervisning.

- 1 munnleg framlegg.

- 3 oppgåveinnleveringar på nett mellom samlingane, 600-800 ord kvar.

Vurderingsformer

 I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

- Heimeeksamen, 7 dagar, sjølvvald tittel innan oppgitt emne, 4000-5000 ord.

Eksamen i vårsemesteret.

Karakterskala

Samla vurdering gir karakter Stått/ Ikkje stått.

Fagleg overlapp

 

Litteraturliste

Pensum er på ca. 800 s. Eiga pensumliste blir utarbeidd.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk.

evu@grieg.uib.no

Kontakt