Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Ensemblefordjupning/Kammermusikk I

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMUV214
 • Talet på semester2
 • Språk

  Norsk og/eller engelsk

 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over to semester.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gjev studenten fordjuping i og erfaring med samspel/komposisjon for eit ensemble. Gjennom praktisk utøving/komponering skal studenten:

 • tileigne seg personleg og musikalsk erfaring med problemstillingar knytt til det å vere ein del av eit ensemble som utøvar eller komponist
 • få større forståing for kunstnarlege val
 • utvikle evner relatert til samspel, presisjon, klangbruk, frasering, intonasjon, stilforståing, heilskapstenking o.a.
 • saman med gruppa utvikle ei sjølvstendig ansvarskjensle i samband med innøvingsprosessar og framføringar.

 Mot slutten av studieåret skal studenten utarbeide ei prosjektbeskriving som forklarar dei vurderingane og vala som vert gjort i prosjektet, eller ein programtekst.

Emnet Ensemblefordjuping/Kammermusikk I er ope for instrumentalistar og songarar som ønskjer å utvide samspelserfaringa si i eit fast ensemble. Emnet kan også, om tilhøva ligg til rette for det, veljast av studentar med komposisjon som hovuddisiplin. Studenten vil då, i samarbeid med dei utøvande studentgruppene, arbeide med komponering, innstudering og framføring av eigenkomponert musikk.

Emnet kvalifiserer for opptak til Ensemblefordjuping/Kammermusikk II.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

Ferdigheiter

Studenten ..

* har metodar for å perfeksjonere sine eigne tekniske og musikalske evner i samspel i eller komponering for eit ensemble.

* kan skrive ein programtekst eller ei prosjektbeskriving

Generell kompetanse

Studenten ..

* kan setje eigne kunstnarlege intensjonar inn i ramma av eit ensemble

* kan kommunisere med medmusikarar i eit ensemble for å forbetre det felles kunstnarlege resultatet, både teknisk og musikalsk.

Krav til forkunnskapar

Emnet er normalt eit tilbod til studentar som har gjennomført 2. studieår på Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon eller tilsvarande.

Studentar som ønskjer å ta emnet må skrive ei prosjektskisse. Prosjektskissa, som blir vurdert av faglærarar, skal innehalde opplysningar om:

 • kven som søkjer emnet (kvar student i ensemblet som søkjer emnet må individuelt skrive same prosjektskisse)
 • kven som er med i ensemblet (inkluderer dei som deltar i ensemblet, men som ikkje søkjer emnet), ensemblet skal normalt ha 3-9 medlemer, men i særskilde høve kan også duoar aksepterast. Emnet kan gjennomførast i eksternt ensemble etter særskild søknad.
 • kva verk som blir føreslått innstudert/komponert (minst to verk), og speletida til verka.
 • korleis prøvearbeidet vert planlagt og organisert, inkl. ein tentativ prøveplan.
 • kven ein ønskjer som ansvarleg hovudrettleiar for prosjektet.

Prosjektskissa og ensemblet kan reviderast/endrast fram til 15. september det studieåret emnet vert gjennomført.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

 Emnet erstatter MUV212 Ensemblefordjuping/Kammermusikk I.

Krav til studierett

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Saman med dei andre medlemene i ensemblet skal studenten innstudere og framføre eit program på til saman minst 30 minutt. Ensemblet organiserer sine eigne innstuderingsprøver, jf. prosjektskissa.

Det blir lagt stor vekt på individuell innsats og gruppearbeid.

Undervisning blir gitt gjennom grupperettleiing av det praktisk utøvande arbeidet og tekstarbeidet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Grupperettleiing på eit utval av innstuderingsprøvane.

Rettleiing på tekstarbeid.

Tekstoppgåve (ca. 1500 ord) relatert til programmet og/eller prosessen i ensemblet. Oppgåva skal godkjennast av rettleiar.

Framføring med repertoar på minimum 15 minutter, normalt gjennomført i slutten av haustsemesteret.

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20% fører til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent før eksamen.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

- Konsertfremføring med minimum 15 minutt repertoar i slutten av vårsemesteret.

- Komposisjonsstudenter skal leggje fram partitur i sambband med eksamensframføringane.

Framføringa må skje i ensemblet ein er teken opp til.

Intern sensur med minst to sensorar.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Fagleg overlapp

Emnet erstatter MUV212 Ensemblefordjuping/Kammermusikk I.

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@kmd.uib.no

Tlf 55 58 69 50

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Konsert

  Trekkfrist
  15.04.2018