Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Akkompagnement I

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeMUV225
  • Talet på semester2
  • Språk

     Norsk og/eller engelsk.

  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 stp

Studienivå (studiesyklus)

 Bachelor.

Undervisningssemester

 Undervisninga startar i haustsemesteret og går over to semester.

Undervisningsstad

 Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje auka kunnskap, innsikt og evner i å akkompagnere/delta i samspel med instrumentalistar og songarar i breiast mogleg repertoar.

Studiet siktar mot å utvikle musikalsk fleksibilitet, samarbeidsevne, kreativitet og formidlingsevne.

Innhald:

Undervisninga legg vekt på å utvikle praktisk erfaring med akkompagnement kobla med å diskutere og verbalisere musikalske problemstillingar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Ferdigheiter

Studenten ..

* meistrar vanlege akkompagnementsoppgåver på hovudinstrumentet sitt

* kan motta og omsetje musikalske idear i eige spel

* kan kommunisere og realisere musikalske idear til samspelpartnar

Generell kompetanse

Studenten ..

* har eit språk for å beskrive musikalske problemstillingar.

Krav til forkunnskapar

Emnet er normalt eit tilbod til studentar som har gjennomført 2. studieår på Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon eller tilsvarande.

MUV225 Akkompagnement I rettar seg primært mot studentar med piano som hovudinstument, men studentar med hovudinstrumenta cembalo, orgel eller gitar kan også søkje.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Emnet erstattar MUV2121 Akkompagnement I / Accompaniment I

Krav til studierett

 Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Gjennom studiet skal studenten arbeide med:

- Utvikling av eigne evner, interpretasjon og tileigning av repertoar.

- Primavista-spel

Faget kan også omfatte korrepetisjon og partiturspel, for cembalo, orgel og dessutan generalbass.

Individuell rettleiing og samspelrettleiing står sentralt.

Det er ein føresetnad at det blir inngått faste samspelsavtalar med medstudentar på ulike instrument. Studenten i emnet skal akkompagnere minst èin songar.

Studenten skal dessutan på eiga hand arbeide med litteratur om interpretasjon og samspel/akkompagnement, og med tekst- og språkforståing innan song.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Delta på følgjande undervisning:

- individuell rettleiing

- fellestimar

Repertoarkrav:

Minimum 60 minutt med variert repertoar.

Repertoaret skal verte dokumentert i eksamenssemesteret og levert på eige skjema innan 15. april (ev. 15. oktober), godkjent av faglærar.

Studenten gjer framlegg om eit eksamensprogram, som skal godkjennast av faglærar innan 15. april (ev. 15. oktober).

All undervisning er obligatorisk.

Fråvær på meir enn 20% fører til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent før eksamen.

Vurderingsformer

Studenten vel eit eksamensrepertoar på 20 minutt frå sitt repertoar (sjå ovanfor).

Dette skal framførast som konsert.

Intern sensur med minst to sensorar.

Karakterskala

 Bokstavkarakterar frå A til F.

Fagleg overlapp

Emnet erstattar MUV2121 Akkompagnement I / Accompaniment I

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Instituttet utarbeider pensumlister, pensum er om lag 1000 sider.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@kmd.uib.no

Tlf 55 58 69 50

Eksamensinformasjon