Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Biinstrument påbygging

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeMUV229
  • Talet på semester2
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over to semester.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet MUV229 har som mål å gje studenten eit utvida kunstnarleg og teknisk fundament for kreativt, allsidig og sjølvstendig arbeid som musikar.

Det vert fokusert på

- å utvikla studenten sine evner som utøvar

- instrumentkunnskap/stemmefysiologi

- interpretasjons- og repertoarkunnskap

- samspel

Innhald:

I studiet vert det arbeidd med å utvikle grunnleggjande teknisk og musikalsk ferdigheit gjennom individuell rettleiing, eiga øving og samspel.

Studiet tar opp tema som konstruksjonen/fysiologien, virkemåten og historikken til instrumentet/stemma.

Studenten skal arbeide med minst to relevante sjangrar og/eller stilartar.

Studenten bør vere med i ensemble (inkludert duo) med relevant repertoar.

Emnet vert tilbydd på

- instrument med eigne fagtradisjonar og eige repertoar,

- instrument som også kan verte tilbydd som hovudinstrument på utdanningsinstitusjonar,

- historiske variantar av hovudinstrument (t.d. cembalo, hammerklaver og barokke stryke- og blåseinstrument), om tilhøva ligg til rette for det;

- instrument som står i nær slektskap med studenten sitt eige hovudinstrument, t.d. orkesterinstrument som kontrafagott, engelsk horn, bassklarinett, piccolo o.l.

I tvilstilfelle skal programleiinga avgjere kva instrument som kan studerast som biinstrument.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

* har god kjennskap til biinstrumentet sin historikk og tradisjon

Ferdigheiter

Studenten ..

* kan forme og formidle eit kunstnarleg uttrykk på instrumentet

* kan kvalifisere seg for opptak til MUG140 Hovudinstrument klassisk 1 eller MUG142 Hovudinstrument jazz 1 på Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon der tilbod vert gitt som hovuddisiplin

Generell kompetanse

Studenten ..

* løyser på eiga hand tekniske utfordringar på instrumentet.

Krav til forkunnskapar

Gjennomført MUV227 Biinstrument A eller MUV228 Biinstrument B.

Emnet er normalt eit tilbod til studentar som har gjennomført 2. studieår på Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Emnet erstatter MUV2153 Biinstrument II.

Krav til studierett

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga vert gjeven gjennom individuell rettleiing.

Det inngår ingen akkompagnatørressurs i emnet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal:

- Delta på undervisning (individuell rettleiing).

- innstudere minst 60 minutt repertoar (kan inkludere repertoar frå MUV227 Biinstrument A eller MUV228 Biinstrument B), der minst 20 minutt er ensemblespel eller orkesterrepertoar.

Repertoaret skal verte dokumentert i eksamenssemesteret og levert på eige skjema innan 15. april (ev. 15. oktober), godkjent av faglærar.

Studenten gjer framlegg om eit eksamensprogram, som skal godkjennast av faglærar innen 15. april (ev. 15.oktober).

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20% fører til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent før eksamen.

Vurderingsformer

Eksamen vert gjennomført som ei konsertframføring av eit repertoar på 20 min, der deler av programmet kan vere samspelrepertoar.

Intern sensur med minst to sensorar.

Karakterskala

Bokstavkarakterar frå A til F.

Fagleg overlapp

Emnet erstatter MUV2153 Biinstrument II.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@kmd.uib.no

Tlf 55 58 69 50