Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Arrangering/Instrumentasjon

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMUV276
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over to semester.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål å gje studentane ferdigheiter og kunnskaper i arrangering og instrumentasjon med fokus på

 • ulike vokale og instrumentale ensemble
 • korps og symfonisk besetning
 • transkripsjon
 • partiturlesing og satsreduksjon
 • grundig instrumentkunnskap
 • digitale noteskrivingsprogram

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

* kjenner prinsippa for satsarrangering for eit utval vokale og instrumentale ensemble

* kan dei naudsynte teknikkane og omsyna ved transkribering mellom instrumenttypar

Ferdigheiter

Studenten ..

* kan utforma eit pianoutdrag frå eit orkesterpartitur

* er i stand til å byggje opp eit større korps- og orkesterpartitur

Krav til forkunnskapar

Emnet er normalt eit tilbod til studentar som har gjennomført 2. studieår på Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon eller tilsvarande. Emnet har avgrensa kapasitet. Når det er fleire studentar som ønskjer emnet enn det er kapasitet til, gjeld eigne rangeringsreglar. Sjå den generelle delen av studieplanen for studieprogrammet.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

 Emnet erstattar og har fullt overlapp med MUV2076 Arrangering/Instrumentasjon.

Krav til studierett

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det vert arbeidd med:

- arrangering i teori og praksis (standardbesetningar og ukurante besetningar)

- instrumenteringsprinsipp i korps og symfonisk orkester

- instrumentkunnskap

- noteskriving

Obligatorisk undervisningsaktivitet

- Gruppetimar med presentasjon og korrigering av oppgåver

- Individuell rettleiing i arbeidet med mappeoppgåvene

All undervisning er obligatorisk.

Fråvær på meir enn 20% fører til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent før eksamen.

Vurderingsformer

Eksamen vert gjennomført som mappevurdering av fem innleverte arbeid:

- ein song/ei vise arrangert for vokal og lite instrumentalensemble eller for blanda kor med eller utan instrument

- eit instrumentalt stykke transkribert for eit anna instrument eller ensemble

- eit arrangement for strykekvartett eller blåsekvintett

- eit pianoutdrag av ein kort orkestersats

- eit arrangement av ein kort sats for brassband, janitsjarkorps, storband eller symfoniorkester.

Innhaldet i mappa vert vekta likt.

Intern sensur med minst to sensorar.

Karakterskala

Bokstavkarakterar frå A til F.

Fagleg overlapp

Emnet erstatter MUV2076 Arrangering/Instrumentasjon.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@kmd.uib.no

Tlf 55 58 69 50