Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Nyare komposisjonsteknikkar, for utøvarar

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeMUV281
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk og/eller engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga starter i haustsemesteret og går over to semester.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje utøvarar ei innføring i aktuelle komposisjonsteknikkar og metodar innanfor ein samtidsmusikalsk tradisjon.

Innhald:

Studiet tek opp komposisjonsteknikkar og -metodar frå kunstmusikkfeltet i det 20. og 21. hundreåret, og legg desse til grunn for kreativ utnytting i studentens eige arbeid

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

* er kjend med eit utval av aktuelle teknikkar og arbeidsformer

Ferdigheiter

Studenten ..

* er i stand til å bruke desse som metodar for å skape eigne musikalske former og løysingar

Krav til forkunnskapar

Emnet er normalt eit tilbod til studentar som har gjennomført 2. studieår på bachelorprogrammet i utøvande musikk eller komposisjon, eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Emnet omfattar:

 • gjennomgang av eit utval sentrale teknikkar og arbeidsformer typiske for ein stilperiode, tidsperiode eller personalstil
 • etydar og workshops som på sjølvstendig grunnlag utforskar og vidarefører desse teknikkane i eiga komponering
 • Innstudering og framføring av desse komposisjonane
 • Seminar og diskusjonar rundt gjennomførte løysingar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Førelesningar, seminar, gruppe- og prosjektarbeid
 • Dokumentert aktiv medverking i innstudering og framføring av studentarbeid, som musikar, ensembleleiar eller liknande

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20% fører til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent før eksamen.

Vurderingsformer

Eksamen blir gjennomført som mappevurdering. Mappa skal innehalde:

- Minimum tre verk/komposisjonar på til saman minimum 10 minuttar. Verka skal følgjast av partitur/anna høveleg notasjon/arbeidsframstilling av komposisjonen, til bruk for innstudering og framføring.

- Lydfesting av framføring av dei innleverte komposisjonane

- Ein kort skriftleg refleksjon/utgreiing for kvart verk

Mappedelane vert vekta likt.

Intern sensur med minst to sensorar.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@kmd.uib.no

Tlf 55 58 69 50