Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Hovudinstrument klassisk 4

  • Studiepoeng25
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeMUV291
  • Talet på semester2
  • SpråkNorsk og/eller engelsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

25 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over to semester.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet skal førebu studenten på eit yrkesliv som musikar ved å utvikle:

- stilistisk differensiert interpretasjonsevne

- teknisk og musikalsk ferdigheit

- eit breitt repertoar

- formidlingsevne

Innhald:

Emnet er sett saman av følgjande:

- eigenferdigheit

- innstuderings- og øvingsteknikk

- instrumentkjennskap/stemmefysiologi

- interpretasjons- og repertoarkunnskap

- ensemblespel

Eigenferdigheit tek m.a. opp spele-/vokalteknikkar frå ulike sjangrar og epokar, skalaer og etydar og primavistaspel/-song.

Innstuderings- og øvingsteknikk tek opp metodar for å oppnå effektivitet i øvinga og unngå belastingskadar.

Interpretasjons- og repertoarkunnskap tek, gjennom vurdering og utprøving, opp ulike tolkingsmåtar knytt til relevante skular og stilepoker.

Ensemblespel skal gje studenten erfaring med relevante ensemble av ulik storleik. Studentar med piano, cembalo, orgel eller gitar som hovudinstrument skal òg akkompagnere/spele continuo som ein del av sin ensemblespelpraksis.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

* dokumenterer kunnskap om og meistrar teknikkar for innstudering, øving, prestasjonsførebuing og førebygging av belastingsskadar

Ferdigheiter

Studenten ..

* har profesjonelt instrumental/vokalteknisk nivå og kan meistre framføringar av krevjande repertoar

* viser instrumentale/vokale evner til å realisere eigne musikalske intensjonar

* kan musisere saman med andre og kommunisere på ein konstruktiv måte

* har evne til å improvisere

Generell kompetanse

Studenten ..

* viser kunstnarleg uttrykksevne

* har innstudert eit breitt repertoar og viser innsikt i ulike stilartar og tradisjonar

* kan jobbe målretta og sjølvstendig, åleine og saman med andre

* kan presentere og formidle musikk i ulike samanhengar.

Krav til forkunnskapar

Greidd eksamen i emnet MUV290 Hovudinstrument klassisk 3 eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Emnet erstattar og har fullt overlapp med MUV231 Hovudinstrument klassisk 4

Krav til studierett

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga vert gitt i form av individuell rettleiing, instrumentvis rettleiing (fellestimar), felles seminar/meisterklasser og ulike ensembleaktivitetar.

Hovudinstrumentlærar har eit særskild ansvar for å tilrettelegge ein individuell arbeidsplan og sjå til at krava i studieplanen vert følgt.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Delta på følgjande undervisning:

- individuell rettleiing med hovudinstrumentlærar

- individuell rettleiing med akkompagnatør der det er relevant

- fellesfora knytt til instrument og/eller instrumentgruppe

- ulike samspelsaktivitetar i ensemble av ulik storleik. Orkesterstudier er obligatorisk for studentar på desse instrumenta: fiolin, bratsj, cello, kontrabass, fløyte, obo, klarinett, fagott, horn, trompet, trombone, tuba, slagverk (jf. eigen semesterplan).

- prosjektveker (jf. eigen semesterplan)

- meisterklassar og seminar (jf. eigen semesterplan)

- minimum to framføringar av solistisk karakter på interne og/eller offentlege konsertar.

Repertoarkrav:

- minst 90 minutt solorepertoar (inkl. 45 minutt frå MUV290 Hovudinstrument klassisk 3), eventuelt med akkompagnement

- samspelrepertoar (jf. spesifikk instrumentplan)

Repertoaret skal verte dokumentert i eksamenssemesteret og levert på eige skjema innan 15. april (ev. 15. oktober), godkjent av hovudinstrumentlærar.

Studenten gjer framlegg om eit eksamensprogram, som skal godkjennast av hovudinstrumentlærar innan 15. april (ev. 15. oktober).

All undervisning er obligatorisk.

Fråvær på meir enn 20% fører til tap av eksamensrett. Prosjektveker krev 100% oppmøte i tråd med praksis i yrkesfeltet. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent før eksamen.

Vurderingsformer

Det vert halde eksamen etter andre semester.

Eksamen omfattar ei konsertframføring med repertoar på 50 minutt (kan innehalde repertoar frå MUV290 Hovudinstrument klassisk 3).

Inntil 15 minutt av eksamen kan vere kammermusikk (normalt 3-9 utøvarar). Ved eksamen skal studenten også ha munnleg tilbakemelding om korleis sensorane vurderer framføringa.

Ekstern sensur med ein ekstern sensor og til saman minst to sensorar. Ein av desse kan vere studenten sin hovudinstrumentlærar.

Karakterskala

Bokstavkarakter frå A til F.

Fagleg overlapp

Emnet erstattar og har fullt overlapp med MUV231 Hovudinstrument klassisk 4

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Det vert vist til relevant litteratur og lyttereperotar tilpassa kvart instrument/vokalfag.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@kmd.uib.no

Tlf 55 58 69 50

Eksamensinformasjon