Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Hovuddisiplin komposisjon 3

 • Studiepoeng25
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMUV294
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk og/eller engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

25 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over to semester.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å

- arbeide med kreative og kompositoriske prosessar, som så skal setjast inn i eit større fagleg perspektiv.

- kombinere skapande og analytisk arbeid for å opp vurderingsevna og forståinga for tekniske og estetiske aspekt, både i eigne komposisjonar og innanfor musikalsk praksis generelt.

Vidareutvikle ferdigheita i og kunnskapen om komposisjon, både som eit sentralt kulturberande fag innanfor musikkfeltet og som kunstnarleg uttrykk i seg sjølv.

- handsame moderne kunstmusikalsk komposisjon, med større vekt på eiga kunstnarleg utvikling, samanlikna med MUG144 Komposisjon 1 og MUG145 Komposisjon 2. Emnet gjev dermed rom for større grad av fordjuping og konsentrasjon omkring avgrensa tema.

- kvalifisere for vidare studiar innanfor komposisjon eller musikkteori/vitskap, eller det kan bli komplettert med ei pedagogisk påbygging.

- gje eit fagleg fundament for framtidig arbeid innanfor musikkfeltet som t.d. komponist eller pedagog, innan formidling, musikkadministrasjon osb.

Innhald:

Studiet tar opp tema som:

 • Komposisjon som kreativ prosess.
 • Komposisjonsteknikkar og instrumentasjon.
 • Verkanalysar og repertoarforståing.
 • Estetiske problemstillingar.
 • Rom, tid, meining og funksjon sett frå ein musikalsk ståstad.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

- har eit personleg tonespråk som er basert på kompositorisk teori, estetikk og kreativitet

- har inngåande kjennskap til eit generelt repertoar og kunnskap om sentrale verk og stilar

Ferdigheiter

Studenten ..

- kan arbeide sjølvstendig med tekniske og musikalske utfordringar og problemstillingar.

- kan utvikle si eiga stilkjensle og røynsle med estetiske problemstillingar, ved hjelp av undersøkingar av relevant musikk, komposisjonsteknikkar og aktuelle problemstillingar henta frå ulike område av heile musikktradisjonen.

- kan nytta avansert digital programvare innan lyd og notasjon.

Generell kompetanse

Studenten ..

- har erfaring med og er tydeleg bevisst om eigne preferansar innan konsert- og formidlingspraksis.

Krav til forkunnskapar

Greidd eksamen i emnet MUG145 Hovuddisiplin komposisjon 2 og MUG160 Utøvande støttedisiplin, ensembleleiing eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Søkjaren bør ha ei god oversikt over tradisjonelt og nyare musikkrepertoar, og dessutan vere orientert i sentrale omgrep og problemstillingar frå musikkteori/estetikk og musikkskaping.

Studiepoengsreduksjon

Emnet erstattar MUV234 Hovuddisiplin komposisjon 3.

Krav til studierett

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Emnet vert normalt studert i semester 5-6 innanfor ei fireårig komposisjonsutdanning. MUV294 Hovuddisiplin komposisjon 3 er det tredje hovudemnet i den fireårige komposisjonsutdanninga, og vert studert i samanheng med det etterfølgjande emnet MUV295 Hovuddisiplin komposisjon 4. Opplegget og innhaldet i dette emnet er sterkt knytt til MUV295 Hovuddisiplin komposisjon 4. Den individuelle progresjonsplanen for dette emnet vil derfor sjå begge emna under eitt.

Studenten skal arbeide arbeidar med definerte oppgåver og eigne verk:

 • Det sjølvstendige arbeidet til studenten står sentralt.
 • Gjennom individuell rettleiing med tilpassa øvingsopplegg og pensumframlegg.
 • Gjennom aktiv deltaking i fellesseminar.
 • I prosjekt.

Studiet byggjer på ei tett sameining mellom dei ulike delemna gjennom tilpassa undervisningsopplegg. Hovuddisiplinlærar har eit særskild ansvar for å lage ein individuell arbeidsplan i samsvar med studieplanen.

Utvalde verk frå eldre og nyare kanon blir gjennomgått:

 • I rettleiing og/eller i seminarform.
 • Gjennom selvstendig lytting og/eller partiturlesing.

Det vert vist til relevant litteratur og lytterepertoar. I samråd med faglærar leggjast det opp eit individualpensum. Dette skal vere godkjent av faglærar før framstilling til avsluttande eksamen.

Det vert forventa at studenten på eige initiativ arbeidar praktisk med innstudering av eigne verk og etydar med ensemble og musikarar på og/eller utanfor instituttet, og at arbeid og resultat vert spelt inn.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Individuell rettleiing med hovuddisiplinlærar av minimum tre komposisjonar som dannar grunnlag for mappevurdering.
 • Seminar for mindre gruppeeiningar (til dømes studentar på same studietrinn eller på same fordjupingsemne).
 • Fellesforum.
 • Meisterklassar, seminar, ekskursjon o.l. (jf. eigen semesterplan).
 • Prosjektveker, oppgåver i obligatoriske prosjekt i regi av instituttet.
 • Studenten skal minst ein gong i løpet av studieåret leggje fram ein verkpresentasjon eller analyse i seminar, og samstundes i arkiverbar form (tekst, lyd, video) frå seminar. Individualpensum og seminarmedverknad skal godkjennast av faglærar før framstilling til avsluttande eksamen.
 • Studenten skal ha medverka som komponist ved ulike interne eller eksterne konsertframføringar minimum to gonger under studietida av emnet. Dette skal kunne dokumenterast før framstilling til avsluttande eksamen.

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20% fører til tap av eksamensrett. I prosjektveker er det krav om 100% oppmøte i tråd med praksis i yrkesfeltet.

Vurderingsformer

 • Eksamen vert gjennomført som mappevurdering, normalt i vårsemesteret. Mappa skal omfatte minimum 3 - tre ulike komposisjonar og øvingar for ulike besetningar, med ei minimum samla speletid på min. 10-15 minutt, avhengig av verkkompleksitet og stil, skrive under studiet, med rettleiing.
 • Ein tekst på minimum 800 ord med refleksjon over eige virke og eigne verk.
 • Partitura skal følgjast av lydfestingar. Elektroakustisk musikk skal dokumenterast som lydfesting, saman med høveleg dokumentasjon av produksjonsfasen (datautskrifter, programkode, datafiler, video osb.) I særskilde høve kan studenten få dispensasjon frå kravet om lydfesting.
 • I tillegg vert det gjennomført ei samtale mellom kandidaten og kommisjonen, der arbeidet som er gjort gjennom året vert diskutert. Samtalen er ein del av vurderinga.

Innhaldet i mappa vert vekta likt.

Intern sensur med minst to sensorar. Ein av desse kan vere studenten sin hoveddisiplinlærar.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Fagleg overlapp

Emnet erstattar MUV234 Hovuddisiplin komposisjon 3.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk.

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder.kmd@uib.no

Tlf 55 58 69 50