Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Utøvande støttedisiplin, profesjonskunnskap

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeMUV296
  • Talet på semester2
  • SpråkNorsk og/eller engelsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over to semester.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å førebu studentane på dei praktiske sidene ved å byggja opp musikarkarrieren.

Innhald:

Aktuelle Det vert arbeidd med aktuelle tema:

- marknadsføring (pressepakke, CV og liknande)

- prosjektsøknader

- turnéplanleggjing

- korleis lage gode lydopptak eller video

- organisering av eige føretak, sjølvmelding og skattespørsmål

- forventningar og krav til profesjonalitet i arbeidslivet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

* skal ha god forståing for organiseringen av musikklivet og kan orientere seg og agere profesjonelt i feltet

Ferdigheiter

Studenten ..

* er i stand til å marknadsføre seg sjølv eller sitt ensemble og kan administrere dei forretningsmessige sidene ved ein profesjonell karriere.

Krav til forkunnskapar

Gjennomført 2. studieår på bachelorprogrammet i utøvande musikk eller komposisjon, eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det blir lagt opp til omlag 6 - 10 samlingar per studieår.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane skal

- delta i obligatoriske framføringar, diskusjonar og førelesingar

- delta på prosjekt og nødvendige førebuingar mellom førelesingane.

Fråvær på meir enn 20% fører til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent før eksamen.

Vurderingsformer

Studenten må levere inn ei mappe beståande av:

- eit kort lyd- og/eller videoeksempel til bruk for å marknadsføre seg sjølv

- ein profesjonell CV

- ein prosjektsøknad.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@kmd.uib.no

Tlf 55 58 69 50

Eksamensinformasjon