Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Utøvande støttedisiplin, kritisk refleksjon og formidling

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMUV297
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk og/eller engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over to semester.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å utvikle studenten sine evner til kritisk refleksjon omkring eigen kunstnarleg praksis, med vekt på formidling og presentasjonsformer.

Innhald:

På førelesingane vil ein gå gjennom ulike presentasjonsformer og tilnærmingar til formidling av musikk. Studentane skal vurdere desse og sin eigen praksis i høve til dei. Emnet inkluderer eit obligatorisk konsertbesøk, der studenten skal vurdere presentasjonsforma (plakatar, annonser, førehandsomtale, konsertprogram eller munnleg presentasjon). Studenten skal få rettleiing i utarbeiding av programtekstar og munnlege programinnføringar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

* kjenner ulike måtar å presentere musikk

Ferdigheiter

Studenten ..

* er i stand til å gi både skriftlege og munnlege presentasjonar av eigne og andre sine program.

Krav til forkunnskapar

Gjennomført 3. studieår på bachelorprogrammet i utøvande musikk eller komposisjon, eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga består av førelesningar, arbeid med pensum, kritisk refleksjon omkring presentasjonar og individuell rettleiing i presentasjon (munnleg og skriftleg) av eigne program.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

- Obligatoriske førelesningar. Fråvær på meir enn 20 % fører til tap av eksamensrett.

- Eitt obligatorisk konsertbesøk

Vurderingsformer

- Ein munnleg presentasjon på om lag 10 minutt.

- Ein skriftleg presentasjon på 600-1000 ord.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Fagleg overlapp

 

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Emnet har eit felles lesepensum på ca 100 sider, samt eit individuelt pensum på omlag 100 sider. Lesepensum vil i hovudsak bestå av artiklar, programtekstar, programomtalar, førehandsomtalar og kritikkar.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@kmd.uib.no

Tlf 55 58 69 50

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Muntlig presentasjon og skriftlig oppgave

  • Eksamensdel: Muntlig presentasjon

  • Eksamensdel: Skriftlig oppgave

   Innleveringsfrist
   20.04.2022, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen