Hjem
Studentsider
Masteremne

Konsertframføring I

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeMUV310
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk og/eller engelsk.
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 stp

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emne har som mål å vidareutvikle studentens utøvande erfaring og kompetanse og består av to delar:

1. Studenten skal arbeide fram mot ein eigen konsert.

2. Studenten deltek i instrumentale fellestimar, ensembleaktivitetar og prosjekt. Planar for dette vil føreligge ved semesterstart.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan:

* realisere og formidle sine musikalske intensjonar på eit høgt instrumentalt/vokalt nivå

Ferdigheiter

Studenten:

* evnar å arbeide interaktivt i ei instrumental- eller vokal gruppe, og utøve samspel på eit høgt nivå

* viser sjølvstende i arbeid med innstudering av eit repertoar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Opptak til Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Studenten får individuell rettleiing av rettleiar i hovudinstrument (og eventuell akkompagnatør) gjennom heile semesteret. Undervisninga i gruppe blir eventuelt gitt av andre instrumental/vokal-undervisarar eller leiarar (dirigentar) av ensemble/orkester.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20 % fører normalt til tap av eksamensrett.

- Rettleiing i utøving/komposisjon

- Fellesundervisning (ensemble, fellestimar m.m.)

- Delta i prosjektveker (jf. eigen semesterplan)

Studenten må på eige skjema søkje om avvikling av MUV310/MUV311 seinast 5 veker før konserten. Konsertstad, konsertdato og repertoar skal godkjennast av rettleiar i hovudinstrument. Lydfesta opptak frå konsert (for eksempel i eit anna land) kan i særleg høve gjelde som vurderingsgrunnlag. Dette må godkjennast av rettleiar i hovudinstrument og programkoordinator.

Vurderingsformer

Ein konsert på minst 35 minutt vert halden i løpet av semesteret. Studenten skal ikkje tidlegare ha brukt repertoaret på eksamen.

Konserten vert vurdert av minst to interne sensorar, der den eine normalt er rettleiar i hovudinstrumentet.

Dersom tilhøva ligg til rette for det, kan MUV310 eller MUV311 gjennomførast i eit orkester eller ensemble på høgt profesjonelt nivå. Dette må avtalast med rettleiar i hovudinstrument og programkoordinator. Dei eigne konsertane i MUV310 og MUV311 kan alternativt slåast saman til ein konsert på minst 70 minutt (2 x 35 minutt) i vårsemesteret (normalt 2. semester).

Karakterskala

«bestått» / «ikkje bestått»

Vurderingssemester

haust/vår

Litteraturliste

Repertoaret kan innehalde både soloverk og ensemblespill.

Emneevaluering

Jamleg evaluering skjer i dialog mellom lærar i hovuddisiplinen og studenten.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her: studieveileder@kmd.uib.no

Eksamensinformasjon