Hjem

Utdanning

Masteremne

Spesialemne I for komponistar

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeMUV315
 • Talet på semester1
 • SpråkDet vil bli brukt både norsk og engelsk i undervisninga. Individuell rettleiing vil bli gitt på norsk eller engelsk etter behov. Undervisning i seminarform/gruppe vil, avhengig av den språklege samansetninga av studentgruppa, gå føre seg på norsk eller engelsk.
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

15 stp

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Gjennom emnet skal studenten utvikle eit sjølvstendig kunstnarisk uttrykk på høgt nivå, og få utvikle spesialiseringa si gjennom høveleg teoretisk og praktisk arbeid.

Studenten skal produsere eit større verk eller fleire kortare verk eller satsar for framføring, anten med krefter frå instituttet eller med musikarar utanfrå. Lengd og kompleksitet vert avtalt med faglærar. I samband med arbeidet skal studenten setje seg inn i aktuelle problemstillingar, relevante verk og teknikkar. Når det er mogleg, skal studenten delta aktivt i innstuderinga.

Studenten skal gi ein munnleg presentasjon av dette arbeidet, til dømes i seminarform. Presentasjonen kan dreie seg om eige verk og produksjonsprosess, det kan vera ei utgreiing om relevant bakgrunnslitteratur og verkstudiar, teknikkar som er brukte, og så vidare.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan:

* kritisk belyse sine eigne kunstnarlege val og løysingar i høve til sentrale stilartar og aktuelle tradisjonar

Ferdigheiter

Studenten :

* viser sjølvstende og klare målsettingar i arbeidet med eigne komposisjonar

* realiserer og formidler sine musikalske intensjonar på eit høgt kompositiorisk nivå

Generell kompetanse

Studenten

* framviser gjennom arbeidet ei sterk kunstnarisk uttrykksevne og utvikling av eit personleg tonespråk

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Opptak til Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Studenten får individuell rettleiing av rettleiar i hovuddisiplin.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20% fører normalt til tap av eksamensrett.

Vurderingsformer

Anten:

Skriftleg semesteroppgåve på 30.000 teikn +/- 10% (ca. 10 sider). Illustrasjonar, litteraturliste og vedlegg kjem i tillegg.

Eller:

Føredrag, varigheit: ca. 30 minutt.

Dersom ein har valt vurderingsforma semesteroppgåve i MUV315, må ein velje føredrag i MUV316. Dersom ein har valt vurderingsforma føredrag i MUV315, må ein velje semesteroppgåve i MUV316.

Vurderinga vert gjort av minst to faglærarar, der den eine normalt er rettleiar i hovuddisiplin.

Karakterskala

bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Haust/vår

Emneevaluering

Jamleg evaluering skjer i dialog mellom lærar i hovuddisiplinen og studenten.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design: Griegakademiet - Institutt for musikk, studieveileder@kmd.uib.no

Kontakt

Kontaktinformasjon

Fakultet for kunst, musikk og design: Griegakademiet - Institutt for musikk, studieveileder@kmd.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Trekkfrist
  15.11.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Foredrag